Spausdinti

Liturginiai tekstai A 7 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis    Ps 12, 6

Dieve, tikiu, kad tu man gailestingas. Džiaugiuosi tavo pagalba. Viešpačiui giesmes giedosiu: kiek jis man gera padarė!

Pradžios malda

Padaryk, visagali Dieve, kad visada gyventume tauriomis mintimis, kad kalbėtume ir darytume, kas tau patinka.

Pirmasis skaitinys     Kun 19, 1–2. 17–18

Mylėk savo artimą kaip save patį
Iš Kunigų knygos.
Viešpats kalbėjo Mozei: „Prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir pasakyk jiems: ‘Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas. Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabark giminietį, kad tu dėl jo neturėtum nuodėmės. Nesiek atkeršyti ir nejausk pagiežos savo tautiečiams. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu Viešpats’“.

Atliepiamoji psalmė      Ps 102, 1–4. 8 ir 10. 12–13

Viešpats – švelnus, maloningas.

Tegu mano siela Viešpatį šlovina,

ir visa, kas yra manyje, tegarbina jo šventąjį vardą!
Lai mano siela Viešpatį šlovina,
lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. –

Jis man visas kaltes dovanoja,

gydo visas mano silpnybes.
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę,
gaili manęs ir puošia mane savo malone. –

Viešpats – švelnus, maloningas,

neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,
nebaudžia mūsų, kiek verti esam. –

Kaip nuo Rytų tolimi Vakarai,

taip toli kaltes mūsų nusviedžia.
kaip tėvas gailisi vaiko,
taip gailisi Viešpats ištikimųjų. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 3, 16–23

Viskas yra jūsų, bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams.
Broliai! Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? Jei kas Dievo šventovę sunaikintų, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventovė šventa, ir toji šventovė – tai jūs! Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas jūsų tarpe tariasi esąs išmintingas šiame pasaulyje, tepasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo akyse yra kvailystė. Parašyta: „Jis sugauna protinguosius jų gudrybėje“. Ir toliau: „Viešpats žino išminčių mintis, kad jos niekingos“. Tad niekas tenesididžiuoja žmonėmis! Viskas yra jūsų: ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis, – viskas jūsų, bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo.

Posmelis prieš evangeliją     1 Jn 2, 5

Aleliuja. – Kas laikosi Kristaus žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 5, 38–48

Mylėkite savo priešus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Akis už akį’ ir ‘dantis už dantį’. O aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui, bet, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavim bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Mylėk savo artimą’ ir neapkęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, ką gi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.

Atnašų malda

Kaip ištikimi tarnai, Viešpatie, mes aukojame šventąją Auką ir karštai trokštame, kad ji pagerbtų tavo didybę, o mums laimėtų išganymą. To ir prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Komunijos priegiesmis    Ps 9, 2–3

Noriu skelbti visus tavo nuostabius darbus. Trokštu džiūgauti, tavim vis gėrėtis; tegul tau, Aukščiausias, mano muzika skamba.

Arba:    Plg. Jn 11, 27

Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turėjo ateiti į šį pasaulį.

Komunijos malda

Padaryk, gerasis Dieve, kad pasiektume išganymą, kurį mums laiduoja šventoji komunija.