Spausdinti

Meditacija A 7 eilinis


Liturginiai tekstai

 

Gyvenimo kelias

 

Yra du keliai: vienas gyvenimo, o kitas mirties, ir jie abu didžiai skirtingi. Gyvenimo kelias yra toks: pirma, mylėsi Dievą, kuris tave sukūrė; antra, mylėsi savo artimą kaip save patį (Mt 22, 37–39); nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau būtų daroma (Mt 7, 12).
Šiuose žodžiuose toks pamokymas: laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo priešus; pasninkaukite už tuos, kurie jus persekioja. Kokia jums Dievo malonė, jeigu mylite tuos, kurie jus myli? Argi ir pagonys to paties nedaro? O jūs mylėkite tuos, kurie jūsų nekenčia, ir neturėsite priešų. Susilaikyk nuo kūniškų ir žemiškų geismų. Jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atgręžk jam ir kitą, ir būsi tobulas. Jei kas verstų nueiti tūkstantį žingsnių, nueik su juo du tūkstančius. Jei kas ims tavo palaidinę, atiduok jam ir marškinius. Jei kas pasisavins iš tavęs, kas tau priklauso, nereikalauk iš jo, nes tai ne tavo galioje.
Kiekvienam, kuris tave prašo, duok ir nereikalauk grąžinti, nes Tėvas trokšta, kad visiems būtų suteikta jo malonės dovanų. Laimingas, kas duoda, kaip įsakymas liepia: jis be kaltės. Vargas tam, kuris ima! Žinoma, jei ima stokojantis, jis bus nekaltas; jei ima nestokojantis – jam reikės duoti apyskaitą: kodėl paėmė ir kuriam tikslui. Įmestas kalėjiman, jis bus tardomas apie savo darbus ir iš ten neišeis, kol neatiduos paskutinio skatiko. Tačiau ir apie šitai pasakyta: „Teprakaituoja tavo rankose išmalda, kol sužinosi, kam reikia duoti.“
Antrasis mokymo įsakymas toks: nežudyk, nesvetimauk, neišniekink vaikų, neištvirkauk, nevok, neužsiiminėk žyniavimu ir kerais. Nežudyk nei negimusio vaisiaus, nei naujagimio, nepavydėk artimo nuosavybės. Kreivai neprisiek, neteisingai neliudyk, nekalbėk pikta, neminėk, kas buvo bloga. Nebūk klastingas ar dviliežuvis, nes dviliežuvystė yra mirties žabangai. Tavo kalba tenebūna melaginga ar tuščia, bet paremta darbais. Nebūk nei godus, nei plėšrus, nei veidmainis, nei piktuolis, nei išpuikėlis. Nekask duobės savo artimui. Jokiam žmogui neturėk neapykantos, bet vienus pabark, už kitus pasimelsk, o dar kitus mylėk labiau už savo gyvybę.

Didachė, II a.

Biografija