Spausdinti

Liturginiai tekstai A 7 Velykų sekmadienis


Kur Šeštinės atšvęstos ketvirtadienį

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 26, 7–9

Dieve, išgirsk mano balso šaukimą, būk man maloningas, mane išklausyki. Apie tave širdis man byloja: „Tu jo veido ieškoki“. Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau. Nuo manęs savo veido neslėpki, aleliuja.

Pradžios malda

Maloningai išklausyk, Viešpatie, maldavimus savo žmonių, kurie išpažįstame Kristų Atpirkėją įžengus į dangaus garbę. Duok mums patirti, jog ir su mumis iki pasaulio pabaigos jis pasilieka, kaip yra pažadėjęs. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys    Apd 1, 12–14

Ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai
Iš Apaštalų darbų.
Kai Jėzus buvo paimtas į dangų, apaštalai sugrįžo iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese – kiek žydams leidžiama nueiti šeštadienį. Parėję jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.

Atliepiamoji psalmė    Ps 26, 1. 4. 7–8a.

Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį
toje šalyje, kur gyvybė.
Arba:
Aleliuja

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano:

ko man bijotis?
Viešpats gina mano gyvybę:
ko man drebėti? –

Labiausiai iš Viešpaties trokštu,

to vieno prašau, –
kad Viešpaties būste gyvenčiau
visas savo būvio dienas,
kad patirčiau Viešpaties palankumą,
kad jojo šventovę lankyčiau. –

Tu, Dieve, išgirsk mano balso šaukimą,

būk man maloningas, mane išklausyki.
Apie tave širdis man byloja:
„Tu jo veido ieškoki“. –

Antrasis skaitinys    1 Pt 4, 13–16

Jei jus niekina dėl Jėzaus vardo, – jūs palaiminti
Iš šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško.
Mylimieji! Jūs džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Jei jus niekina dėl Jėzaus vardo, – jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo Dvasia ilsisi ant jūsų. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar skundikas. Bet jei nukenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o tegarbina šiuo vardu Dievą.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 14, 18

Aleliuja. – Nepaliksiu jūsų našlaičiais, – sako Viešpats, – ateisiu pas jus. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 17, 1–11a

Tėve, pašlovink savo Sūnų
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo: „Tėve, atėjo valanda! Pašlovink savo Sūnų, kad ir Sūnus pašlovintų tave ir – tavo jam duota galia visiems žmonėms – teiktų amžinąjį gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją. Aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį man buvai davęs nuveikti. Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio. Jie buvo tavo, o tu juos atidavei man, ir jie laikėsi tavojo žodžio. Dabar jie suprato, jog visa, ką esi man davęs, iš tavęs kyla. Tavo man patikėtus žodžius aš perdaviau jiems, o jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad esu iš tavęs išėjęs; įtikėjo, kad esi mane siuntęs. Aš meldžiu už juos. Ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji! Ir visa, kas mano, yra tavo, o kas tavo – tai mano, ir aš pašlovintas juose. Aš jau nebe pasaulyje... Jie dar pasaulyje, o aš grįžtu pas tave“.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, savo garbei atnašas ir išklausyk mūsų maldas: Išganytojo paliktąja Auka vesk mus į dangaus garbę.

Komunijos priegiesmis     Jn 17, 22

„Tėve, meldžiu, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena“, – kalbėjo Kristus, aleliuja.

Komunijos malda

Išklausyk mus, Dieve, išganymo teikėjau, ir šiais šventaisiais sakramentais sustiprink mūsų viltį, jog visa Bažnyčia pasieks tą garbę, į kurią įžengė jos galva Jėzus Kristus. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.