Spausdinti

Liturginiai tekstai A 8 eilinis


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis    Ps 17, 19–20

Man atrama buvo Viešpats. Jisai mane išvedė į plačiąją laisvę, mane išvadavo, nes jis mane myli.

Pradžios malda

Suteik, gerasis Viešpatie, malonę, kad ir pasaulis pagal tavo valią taikingai tvarkytųsi, ir Bažnyčia džiaugtųsi pilna laisve.

Pirmasis skaitinys     Iz 49, 14–15

Aš tavęs neužmiršiu
Iš pranašo Izaijo knygos.
Sionas sako: „Apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“. Ar gali gi moteris užmiršti savo vaiką, ar gali gi motina apleisti pačios gimdytąjį sūnų? Tegul netgi ji savo vaiką užmirštų, bet aš tavęs neužmiršiu.

Atliepiamoji psalmė     Ps 61, 2–3. 6–9ab

Tik Dieve, mano siela, rasi ramybę.

Tik Dieve, mano siela, rasi ramybę,

tik iš jo man pagalba.
Tik jis man uola ir mano palaima,
jis man apsauga – aš nebedrebėsiu. –

Tik Dieve, o mano širdie, ieškoki ramybės,

tik jis mano norus pasotins.
Tik jis man uola ir mano palaima,
jis man apsauga – aš nebedrebėsiu. –

Iš Dievo palaima visa, iš jo ir didybė,

pamatas mano stiprybės – glaustis prie Dievo.
Remkitės juo visą laiką, mano tautiečiai,
jam savo išliekite širdį. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 4, 1–5

Viešpats atskleis širdžių sumanymus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams.
Broliai! Tegul žmonės laiko mus Kristaus tarnais ir Dievo slėpinių tvarkytojais. O iš tvarkytojų belieka reikalauti, kad būtų patikimi. Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Nė aš pats savęs neteisiu. Nors aš nesijaučiu kaltas, bet dėl to aš dar nesu išteisintas. Mano teisėjas yra Viešpats. Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo.

Posmelis prieš evangeliją     Žyd 4, 12

Aleliuja. – Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas. Jis teisia širdies sumanymus bei mintis. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 6, 24–34

Nesirūpinkite rytdiena
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus bylojo savo mokiniams: „Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai. Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos?
O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti sau gyvenimą? Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet aš sakau jums: nė pats Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’, arba: ‘Ką gersime?’, arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų tų dalykų labai vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savų vargų“.

Atnašų malda

Maloningasis Dieve, tu mums duodi gėrybių, kad jas galėtume tau paaukoti, o ką paaukojame, priimi kaip nuoširdaus tarnavimo ženklą; leidęs šituo būdu įsigyti nuopelnų, padėk užsitarnauti ir atpildą.

Komunijos priegiesmis    Ps 12, 6

Viešpačiui giesmes giedosiu: kiek jis man gera padarė! Kankliais skambinsiu Aukščiausiojo garbei.

Arba:    Mt 28, 20

„Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“, – sako Kristus.

Komunijos malda

Gailestingasis Dieve, dėkojame tau už išganymo duoną ir maldaujame, kad šia šventąja komunija, kuria žemėje gaivini mūsų jėgas, parengtumei mus amžinajam gyvenimui.