Spausdinti

Liturginiai tekstai A Advento 2


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Plg. Iz 30, 19. 30

Išrinktoji tauta! Štai ateina Viešpats gelbėti visų giminių. Viešpats leis išgirsti garbingą savo balsą jūsų širdies džiaugsmui.

Pradžios malda

Visagali, gailestingasis Dieve, duok mums tikros išminties ir stiprybės, kad žemiški rūpesčiai nesukliudytų pasitikti ateinantį tavo Sūnų ir gyventi su juo.

Pirmasis skaitinys    Iz 11, 1–10

Teisingai jis teis mažuosius
Iš pranašo Izaijo knygos.
Iš Jesės kelmo išaugs atauga, iš jo šaknies išdygs atžala. Ant jo ilsėsis Viešpaties dvasia: išminties ir supratimo dvasia, patarimo ir tvirtumo dvasia, pažinimo ir maldingumo dvasia. Jis bus kupinas Viešpaties baimės dvasios. Jisai ne pagal išorę teis, ne pagal nuogirdas spręs. Teisingai jis teis mažuosius, nešališkai spręs šalies vargdienių bylas. Savo lūpų lazda jis ištiks smurtininką, burnos kvėpimu užmuš piktadarį. Teisingumas – jo klubų diržas, ištikimybė – jo strėnų juosta. Tuomet šalia vilko patilps ėriukas, leopardas gulės prie ožiuko. Drauge ganysis veršis ir liūtas, juos sergėti galės mažas vaikas. Karvė draugaus su loke, kartu atsiguls jų jaunikliai. Liūtas ės šiaudus, kaip jautis. Kūdikis žais prie žalčio lindynės, vaikas galės kišti ranką į gyvatės urvą. Visame mano šventajame kalne nevyks nieko pikta, nebus nusikaltimų, nes šalis bus pilna Viešpaties pažinimo, kaip vandens pripildyta jūra. Tą dieną Jesės šaknies atžala stos ženklu tautoms. Juo vilsis pagonys. Garbinga bus jo buveinė.

Atliepiamoji psalmė     Ps 71, 1–2. 7–8. 12–13. 17

Klestės jo dienomis teisingumas,
gražiausia ramybė per amžius.

O Dieve, savo išmintį duoki valdovui,

tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą,
kad jis valdytų savo tautą kaip dera,
būtų teisingas tavo vargdieniams. –

Klestės jo dienomis teisingumas,

gražiausia ramybė – kol švies padangėj mėnulis.
Jis viešpataus nuo Jūros lig Jūros,
nuo Upės ligi žemės skritulio krašto. –

Jis juk vaduos pagalbos maldaujantį vargšą,

tą nelaimingą, kuriam nepadeda niekas.
Jis gailės vargšo, beturčio
ir savo varguoliams gelbės gyvybę. –

Palaimintas bus jo vardas per amžius,

kolei saulė švies – bus jis šlovingas.
Per jį palaimą atras visos gentys pasaulio,
turės visos tautos jį šlovint. –

Antrasis skaitinys     Rom 15, 4–9

Kristus išganys visus žmones
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume vilties. Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą. Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė, Dievo garbei. Aš sakau: Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo teisumo, kad patvirtintų protėviams suteiktus pažadus ir kad pagonių tautos šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta: „Pagonių tarpe išpažinsiu tave, tavo vardui giedosiu“.

Posmelis prieš evangeliją    Lk 3, 4. 6

Aleliuja. – Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. – Aleliuja.

Evangelija    Mt 3, 1–12

Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: „Dykumoje šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje.
Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: „Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Parodykite tikrų atsivertimo vaisių! Ir nebandykite ramintis: ‘Juk mūsų tėvas – Abraomas’. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane – aš nevertas jam nė kurpių nešioti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius sugabens į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.

Atnašų malda

Nuolankia malda ir atnašomis trokštame permaldauti tave, o Dieve. Neturime nuopelnų, kurie mus paremtų, tačiau būk mums atlaidus ir pagelbėk.

Dėkojimo giesmė

Advento I, žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Bar 5, 5; 4, 36

Kelkis, Jeruzale, į aukštumą kopk ir žiūrėk, kokį džiaugsmą siunčia tau Dievas.

Komunijos malda

Dvasiniu maistu pasistiprinę, karštai tave, Viešpatie, meldžiame: išmokyk Mišių dalyvius žemės gėrybes išmintingai vartoti ir dangaus ilgėtis.