Spausdinti

Liturginiai tekstai B 2 Velykų sekmadienis


Atvelykis, Dievo Gailestingumo šventė


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     1 Pt 2, 2

Lyg naujagimiai trokškite dvasinio neatmiešto pieno, kad nuo jo augtumėte išganymui, aleliuja.

Arba:    4 Ezd 2, 36–37

Džiaukitės savo didžia garbe ir dėkokite Dievui, kuris jus pašaukė į dangaus karalystę, aleliuja.

Pradžios malda

Amžinai gailestingas Dieve, tu kasmet Velykų šventėmis pastiprini savosios tautos tikėjimą; padaugink mums duotąją malonę, kad visi gerai suprastume, kokiu vandeniu esame nuplauti, kieno dvasia atgimdyti, kieno krauju atpirkti.

Pirmasis skaitinys     Apd 4, 32–35

Viena širdis ir viena siela
Iš Apaštalų darbų.
Visas tikinčiųjų būrys turėjo vieną širdį ir vieną sielą. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, bet jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa. Taipogi jų tarpe nebuvo vargšų. Kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų kojų, ir kiekvienam buvo dalijama, kiek kam reikėjo.

Atliepiamoji psalmė     Ps 117, 2–4. 16ab–18. 22–24

Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
Arba:
Aleliuja.

Tegu Izraelis kartoja:

„Jis maloningas per amžius!“
Tegu Aarono ainiai kartoja:
„Jis maloningas per amžius!“
Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako:
„Jis maloningas per amžius!“ –

Dievo ranka parodė savo galybę!

Dievas dešinę savo pakėlė!
Aš nemirsiu: gyvensiu
ir skelbsiu Viešpaties darbus.
Nors Viešpats mane plakte plakė,
bet mirti neleido. –

Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,

pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta,
ir mūsų akims tai nuostabą kelia.
Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
džiūgaukim, kelkim linksmybes! –

Antrasis skaitinys     1 Jn 5, 1–6

Kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį
Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško.
Mylimieji! Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją, myli ir iš jo gimusįjį. Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome. Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus vykdyti. O jo įsakymai nėra sunkūs. Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas! O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?! Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra tiesa.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 20, 29

Aleliuja – Tu įtikėjai, Tomai, nes pamatei,– sako Viešpats. – Palaiminti, kurie tiki nematę! – Aleliuja.

Evangelija     Jn 20, 19–31

Palaiminti, kurie tiki nematę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.
Vieno iš dvylikos, – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“. Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, savo tikinčiųjų (ir naujakrikščių) atnašas, kad, tave išpažindami ir Krikšto malone atgimę, pasiektų amžinąją laimę.

Dėkojimo giesmė

Velykų paslaptis

Komunijos priegiesmis     Plg. Jn 20, 27

„Pridėk čia ranką ir apžiūrėk vinių vietą; jau nebebūk netikintis, – būk tikintis“, aleliuja.

Komunijos malda

Visagali Dieve, tegul velykinė šventoji komunija niekada nepaliaus gaivinusi mūsų širdžių.

Pabaiga

Telydi jus Viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja.
Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja.