Spausdinti

Liturginiai tekstai B Adventas 1


Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis     Ps 24, 1–3

Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla, Viešpatie, viliuosi tavim, kad man neteks rausti, kad priešas dingsties neturės dėl manęs džiaugtis. Juk niekas šlovės nepraranda, kas tavim vilias.

Pradžios malda

Duok, visagali Dieve, savo tikintiesiems ryžto teisiais darbais pasitikti ateinantį Kristų ir, jo rankos vedamiems, pasiekti dangaus karalystę.

Pirmasis skaitinys     Iz 63, 16b–17. 19b; 64, 3–7

O, kad perplėštum dangų ir žemėn nužengtum!
Iš pranašo Izaijo knygos.
Viešpatie, tu – mūsų tėvas; „Mūsų Vaduotojas“ – toks tavo vardas nuo seno. Kodėl gi, Viešpatie, leidi nuo tavo kelių mums nuklysti, užkietini mūsų širdį tavęs nebijoti? Sugrįžk dėlei savo tarnų, dėl genčių, kurios – tavoji nuosavybė! O, kad perplėštum dangų ir žemėn nužengtum, – kalnai prieš tave sudrebėtų! Nuo amžių nėra kas patyręs, – ausis negirdėjo, akis neregėjo, – kad būtų, be tavęs, koks dievas, kuris tiek padėtų juo pasikliaujantiems. Tu rodai palankumą tiems, kurie vykdo teisybę ir tavo kelių neužmiršta.
Bet štai užsirūstinai, nes nusidėję mes visą laiką tau nusikalsdavom. Visi mes lyg nevalos tapome, visas mūsų teisumas – lyg suterštas skurlis. Visi mes nuvytę lyg lapai, ir mūsų kaltė tartum vėjas mus neša. Nėra kas šauktųsi tavojo vardo, kas stengtųsi tvirtai tavęs laikytis. Tu paslėpei savąjį veidą nuo mūsų, atidavei mus į mūsų kaltybės valdžią. Ir vis dėlto, Viešpatie, tu – mūsų tėvas. Mes esame molis, o tu – mūsų puodžius; visi mes – darbas tavųjų rankų.

Atliepiamoji psalmė     Ps 79, 2–3. 15–16. 18–19

O Dieve, pastatyk mus ant kojų!

Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!

O Izraelio ganove, atidžiai paklausyki!
Tavąjį sostą laiko sparnai cherubinų.
Pakilk su didžiąja savo galybe,
ateik mūsų vaduoti! –

Dangaus kariuomenių Dieve, sugrįžki,

pažvelk iš dangaus, pasižiūrėki
ir aplankyk šitą vynmedžių sodą!
Globok jį – tavo rankų sodintą,
atžalą – tavo užsiaugintą. –

Numylėtiniams savo ranką ištieski,

žmonėms, tavo ugdytiems.
Mes jau nuo tavęs nebesitrauksim:
gyvybę išsaugoki mums,
ir mes šlovinsim tavo vardą. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 1, 3–9

Mes laukiame, kada apsireikš mūsų Viešpats Jėzus Kristus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad dėl Jėzaus Kristaus Dievas suteikė jums savo malonę. Per jį jūs praturtėjote visu kuo – visokiu Dievo žodžiu ir pažinimu, – ir Kristaus liudijimas jūsų tarpe tapo tvirtas. Todėl jums nestinga jokios malonės dovanos, belaukiant, kada apsireikš mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jis ir stiprins jus iki galo, kad išliktumėte nenusikaltę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dienai.

Posmelis prieš evangeliją     Ps 84, 8

Aleliuja. – Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 13, 33–37

Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzus pasakė savo mokiniams: „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegant. Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, atnašas iš tavo suteiktų gėrybių; ši tavo paties žemėje įsteigta mūsų pamaldumo Auka telaimi mums amžinąjį išganymą.

Dėkojimo giesmė

Advento I, žr. čia

Komunijos priegiesmis    Ps 84, 13

Visokių gėrybių duos Viešpats, derlinga bus mūsų žemė.

Komunijos malda

Dalyvavimas Mišių aukoje tepadeda mums, Viešpatie, praeinančių žemės vertybių sūkuryje dangiškąsias pamilti, nenykstančiųjų laikytis.

Iškilmingas palaiminimas

Visagalis gailestingasis Dievas, kurio vienatinio Sūnaus buvusį atėjimą tikime, o būsimo laukiame, tenuskaidrina jus to atėjimo šviesa ir gausiai tepalaimina.
Amen.
Teduoda jums šiame gyvenime tvirtą tikėjimą, džiugią viltį ir veiklią meilę.
Amen.
Tegul visi, pamaldžiai švenčiantys Atpirkėjo gimimą, džiaugsis amžinuoju gyvenimu, sulaukę jo šlovingojo atėjimo.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.