Spausdinti

Liturginiai tekstai B Adventas 2


Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis     Plg. Iz 30, 19. 30

Išrinktoji tauta! Štai ateina Viešpats gelbėti visų giminių. Viešpats leis išgirsti garbingą savo balsą jūsų širdies džiaugsmui.

Pradžios malda

Visagali, gailestingasis Dieve, duok mums tikros išminties ir stiprybės, kad žemiški rūpesčiai nesukliudytų pasitikti ateinantį tavo Sūnų ir gyventi su juo.

Pirmasis skaitinys     Iz 40, 1–5. 9–11

Tieskite Viešpačiui kelią!
Iš pranašo Izaijo knygos.
„Raminkite, guoskite manąją tautą, – sako jūsų Dievas. – Prabilkite į širdį Jeruzalei ir šaukite jai, kad jos lažas pasibaigė, skola sumokėta. Ji dvigubai gavo iš Viešpaties rankų už visas savo nuodėmes“. Balsas šaukia: „Per dykumą tieskite Viešpačiui kelią! Per tyrus išveskite mūsų Dievui taką! Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nukastas. Kur kreiva, tebūna ištiesinta, kalvota – išlyginta! Tuomet apsireikš Viešpaties šlovė, išvys ją visas pasaulis. Tikrai taip kalbėjo Viešpaties lūpos“. Užlipk ant aukšto kalno, džiugiosios naujienos skelbėjau Sione! Galingai pakelk savo balsą, džiugiosios naujienos skelbėja Jeruzale! Pakelk, nebijok! Sakyk Judo miestams: „Štai jūsų Dievas! Štai Viešpats Dievas ateis su galia, ir jojo ranka bus valdinga. Su juo štai tie, kuriuos jis užpelnė, jo priekyje tie, kuriuos įsigijo. Ganys kaip piemuo savo bandą, savąja ranka jis surinks ją. Nešios ėriukus prie krūtinės, vedžios vedekles rūpestingai“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 84, 9–14

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,
suteik išganingą pagalbą.

Noriu išgirsti, ką Viešpats Dievas byloja:

jis skelbia ramybę savo žmonėms – savo bičiuliams.
Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo,
ir Dievo garbė sugrįš į mūs šalį. –

Susitiks ten Gailestingumas ir Ištikimybė,

pasibučiuos Taika su Teisybe.
Žemėje dygs Ištikimybė,
iš dangaus pažvelgs meiliai Teisybė –

Visokių gėrybių duos Viešpats,

derlinga bus mūsų žemė.
Teisybė jo akivaizdoj vaikščios,
o josios pėdom seks Dievo palaima. –

Antrasis skaitinys     2 Pt 3, 8–14

Mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės
Iš šventojo apaštalo Petro antrojo laiško.
Mylimieji! Vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas: viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų – kaip viena diena. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, bet kant­riai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O Viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sudegs ir suskils, ir žemė su savo kūriniais sudegs. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir maldingumu, kaip laukti ir ilgėtis Dievo dienos atėjimo, kai dangūs suirs liepsnose ir elementai sutirps iš karščio! Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisybė. Todėl, mylimieji, šito belaukdami, stenkitės tapti jo akivaizdoje nesutepti, nepeiktini ir taikingi.

Posmelis prieš evangeliją     Lk 3, 4. 6

Aleliuja. – Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus! Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą, – Aleliuja.

Evangelija     Mk 1, 1–8

Ištiesinkite Viešpačiui takus!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: „Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!’“ Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

Atnašų malda

Nuolankia malda ir atnašomis trokštame permaldauti tave, o Dieve. Neturime nuopelnų, kurie mus paremtų, tačiau būk mums atlaidus ir pagelbėk.

Dėkojimo giesmė

Advento I, žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Bar 5, 5; 4, 36

Kelkis, Jeruzale, į aukštumą kopk ir žiūrėk, kokį džiaugsmą siunčia tau Dievas.

Komunijos malda

Dvasiniu maistu pasistiprinę, karštai tave, Viešpatie, meldžiame: išmokyk Mišių dalyvius žemės gėrybes išmintingai vartoti ir dangaus ilgėtis.