Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 11


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 26, 7. 9

Tu, Dieve, išgirsk mano balso šaukimą. Tu mano pagalba – manęs neatmeski, manęs nepaliki, o Dieve, Gelbėtojau mano!

Pradžios malda

Dieve, tavimi pasitikinčiųjų stiprybe, išgirsk mus, kai tavęs šaukiamės, ir paremk savo malone, kad vykdytume tavo įsakymus ir patiktume tau norais bei darbais, nes be tavęs nieko negali mirtingas žmogus.

Pirmasis skaitinys    Ez 17, 22–24

Žemą medį paaukštinu
Iš pranašo Ezechielio knygos.
Štai ką sako Viešpats: „Paimsiu šakelę nuo aukštojo kedro viršūnės ir pasodinsiu. Iš jo viršūninių ūglių nulaušiu liauną šakelę ir ją pasodinsiu ant aukšto, ­užmatomo kalno. Izraelio kalno viršūnėje ją pasodinsiu. Ji išsišakos ir ves vaisius – išaugs į kedrą puikuolį. Po juo visokie paukščiai galės gyventi, jo šakų pavėsyje visokie sparnuočiai galės sau lizduoti. Visi lauko medžiai pažins, jog aš, Viešpats, aukštą medį pažeminu, o žemą – paaukštinu. Žaliuojantį medį nudžiūdau, o nudžiūvėlį – atželdau. Aš, Viešpats, tai pasakiau ir padarysiu“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 91, 2–3. 13–16

Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.

Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint,

skambinti tavo garbei, Aukščiausias,
skelbt naktimis ir rytmečiui brėkštant
tavo gailestingumą ir ištikimybę. –

Teisuolis klestės sau kaip palmė,

kaip kedras Libano šakosis.
Viešpaties namuos pasodintas,
žydės jisai prieangiuos Dievo. –

Jis vaisių duos net senatvėj,

žaliuos, bus sultingas.
Visiems jisai skelbs: „Koks Viešpats teisingas!
Jis priebėga mūsų, jame tu nerasi kaltybės“. –

Antrasis skaitinys     2 Kor 5, 6–10

Ar būdami namie, ar svetur, mes laikome sau garbe patikti Viešpačiui
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Korintiečiams.
Broliai! Mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad, kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo Viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę apleisti kūno būstinę ir eiti pas Viešpatį. Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome sau garbe jam patikti. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis, gyvendamas kūne, yra daręs – gera ar bloga.

Posmelis prieš evangeliją

Aleliuja. – Sėkla yra Dievo žodis, sėjėjas – Kristus. Kiekvienas, kas jį suranda, gyvuos per amžius. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 4, 26–34

Jis esti mažiausias iš visų sėklų ir tampa didesnis už visas daržoves
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzus kalbėjo minioms: „Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo“. Jėzus dar sakė: „Su kuo ­galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis,­ kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržoves, išleidžia plačias šakas, taip kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai“. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo.

Atnašų malda

Dieve, tu žmogaus kūno jėgas palaikai maistu, o dvasią gaivini sakramentais; padaryk, kad mums niekada nestigtų tavo paramos nei kūnui, nei sielai.

Komunijos priegiesmis     Ps 26, 4

Labiausiai iš Viešpaties trokštu, to vieno prašau, kad Viešpaties būste gyvenčiau visas savo būvio dienas.

Arba:     Jn 17, 11

Jėzus meldė: „Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų vieną, kaip ir mes“.

Komunijos malda

Šventoji komunija tegul suvienija tavyje, Viešpatie, tikinčiuosius ir brandina visos Bažnyčios vienybę.