Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 15


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 16, 15

Gyvendamas teisiai, o Dieve, tavo veidą regėsiu, vos rytą pabusiu – tave išvydęs, gėrėsiuos.

Pradžios malda

Dieve, savo tiesa tu apšvieti klystančius, kad jie grįžtų į tikrąjį kelią; padėk tad Bažnyčios vaikams atmesti visa, kas žemina krikščionio vardą, ir laikytis to, kas jam pritinka.

Pirmasis skaitinys     Am 7, 12–15

Eik ir pranašauk mano tautai
Iš pranašo Amoso knygos.
Betelio kunigas Amazijas tarė Amosui: „Išeik, pranašautojau, nešdinkis į Judo žemę! Tenai savo duoną valgyk, tenai pranašauk. O Betelyje tau nevalia daugiau pranašauti, nes čia – karaliaus šventykla, karalystės šventovė“. Amosas į tai Amazijui atsakė: „Ne pranašas aš, nei pranašo mokinys, o piemuo ir sikomoro vaisių nokintojas. Bet Viešpats mane paėmė nuo bandos ir įsakė: ‘Eik ir pranašauk mano tautai Izraeliui!’“

Atliepiamoji psalmė     Ps 84, 9–14

Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą,
suteik išganingą pagalbą.

Noriu išgirsti, ką Viešpats Dievas byloja:

jis skelbia ramybę savo žmonėms – savo bičiuliams.
Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo,
ir Dievo garbė sugrįš į mūs šalį. –

Susitiks ten Gailestingumas ir Ištikimybė,

pasibučiuos Taika su Teisybe.
Žemėje dygs Ištikimybė,
iš dangaus pažvelgs meiliai Teisybė. –

Visokių gėrybių duos Viešpats,

derlinga bus mūsų žemė.
Teisybė jo akivaizdoj vaikščios,
o josios pėdom seks Dievo palaima. –

Antrasis skaitinys     Ef 1, 3–14

Mus išsirinko jame prieš pasaulio sutvėrimą
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams.
Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti jo akivaizdoje. Iš grynos meilės, laisvu savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šlovei. Ja jis apipylė mus vardan Mylimojo, kuriame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa. Jis dosniai apreiškė mums savo malonę su įvairiopa išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mums savo valios paslaptį, kaip jis panorėjo iš anksto, nutarti jame, amžių pilnybei atėjus, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje, tartum galvoje.
[Jame esame tapę Dievo nuosavybe, iš anksto paskirti sutvarkymu to, kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą, kad pasitarnautume jo didybės šlovei mes, kurie nuo seno turėjome viltį Mesijyje. Kristuje ir jūs, išgirdę tiesos žodį – išgelbėjimo Evangeliją – ir įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtąja Šventąja Dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, jo nuosavybės atpirkimui, jo didybės šlovei.]

Posmelis prieš Evangeliją     Plg. Ef 1, 17–18

Aleliuja. – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas teapšviečia mūsų dvasios akis, kad pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 6, 7–13

Ėmė juos siuntinėti
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzus pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Liepė, be lazdos, nieko neimti į kelionę – nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže, – tik apsiauti kurpėmis, bet nesusivilkti dviejų tunikų. Ir mokė juos: „Į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kolei išvyksite. Jei kurioje vietovėje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir netgi dulkes nuo kojų nusikratykite, kaip liudijimą prieš juos“. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė.

Atnašų malda

Pažvelk, Viešpatie, į besimeldžiančios Bažnyčios atnašas ir padaryk, kad, jas priimdami, tikintieji taptų šventi.

Komunijos priegiesmis     Ps 83, 4–5

Net žvirblis pastoginę susiranda, blezdinga susikrauna lizdą vaikeliams. Ilgiuosi aukuro tavo, o dangaus kariuomenių Viešpatie, o mano dieve, mano Valdove! Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau, Viešpatie, šlovę.

Arba:     Jn 6, 56

„Kas valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame“, – sako Kristus.

Komunijos malda

Priėmę Švenčiausiąjį Sakramentą, Viešpatie, tave meldžiame, kad mums, dažnai dalyvaujantiems šventose paslaptyse, nuolat gausėtų ir atpirkimo vaisiai.