Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 25


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis

Viešpats mus guodžia: „Aš išgelbėsiu savąją tautą. Kokiame tik varge manęs besišauktų, aš išklausysiu ir jiems amžinai viešpatausiu“.

Pradžios malda

Dieve, visų tavo įsakymų pagrindas ir viršūnė – tavęs ir artimo meilė! Padėk mums laikytis tos tavo šventosios valios ir pasiekti amžinąjį gyvenimą.

Pirmasis skaitinys     Išm 2, 12. 17–20

Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti
Iš Išminties knygos.
Bedieviai kalbėjo: „Šalin tą teisuolį!
Jis drumsčia ramybę, neduoda gyventi.
Jis mums priekaištauja: mes teisę pažeidžią;
ir kaltina nuolat: mes laužą dorovę.
Kokia čia teisybė, tuojau pamatysim,
mes pažiūrėsim, kuo baigsis jo dienos.
Mat, jeigu teisuolis tikrai sūnus Dievo,
tai Dievas jį gintų, vaduotų iš priešų.
Tad imkim jį bjaurot, gerai pakankinkim –
ir mes pamatysim, ar jis toks kantrutis,
ištirsim, ar tikras tas jo nuolankumas.
Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti;
juk sakęs yra: jis sulauksiąs pagalbos“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 53, 3–6. 8

Viešpats palaiko mano gyvybę.

Savo vardo garbei, o Dieve, mane išvaduoki,

gink mano bylą savo galybe.
O Dieve, išgirsk mano maldą,
žodį iš mano lūpų priimki. –

Nuožmūs išpuikėliai ant manęs puola,

Mane užmušti kėsinas plėšikai,
Nė kiek nepaiso jie Dievo. –

Bet štai man padeda Dievas,

Viešpats palaiko mano gyvybę!
Džiaugsmingai aukas tau aukosiu,
šlovinsiu, Viešpatie, aš tavo vardą,
nes jis yra mielas. –

Antrasis skaitinys     Jok 3, 16–4, 3

Teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką
Iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško.
Mylimieji! Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka bei įvairūs nedori darbai. Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nesvyruojanti, nuoširdi. O teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką. Iš kur atsiranda karai, iš kur jūsų tarpe kivirčai? Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sąnariuose? Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti? Tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogai prašote, trokšdami tenkinti savo įnorius.

Posmelis prieš evangeliją     2 Tes 2, 14

Aleliuja. – Dievas pašaukė mus per Evangeliją, kad įgytume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 9, 30–37

Žmogaus Sūnus bus atiduotas priešams... Kas trokšta būti pirmas, visiems tetarnauja!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels“. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visiems tetarnauja!“ Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: „Kas vardan manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs“.

Atnašų malda

Maloningai priimk, Viešpatie, savosios tautos atnašas ir duok jai dangiškaisiais sakramentais pasiekti tai, ką nuoširdžiai tiki.

Komunijos priegiesmis     Ps 118, 4–9

Tu pats išleidai įsakymus, Dieve, mes privalome tobulai jų laikytis. Lai būna mano vienintelis kelias: žiūrėt tavo valios.

Arba:     Jn 10, 14

Kristus mums kalba: „Aš – gerasis ganytojas, aš pažįstu savąsias avis, ir manosios pažįsta mane“.

Komunijos malda

Atgaivinęs mus šventaisiais sakramentais, Viešpatie, ir toliau palaikyk maloninga pagalba, kad laimėtume išganymo vaisius ir Mišiomis, ir gyvenimu.