Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 4


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Ps 105, 47

Gelbėk mus, Viešpatie Dieve, suspiesk tarp tautų išblaškytus, tai šlovinsim mes tavo vardą, didžiuosimės tau giedamu gyrium.

Pradžios malda

Viešpatie Dieve, padėk mums tave visa širdimi garbinti ir visus žmones išmintingai mylėti.

Pirmasis skaitinys     Įst 18, 15–20

Pažadinsiu pranašą ir į jo lūpas įdėsiu savo žodžius
Iš Pakartoto Įstatymo knygos.
Mozė bylojo tautai: „Viešpats, tavo Dievas, pažadins tau pranašą iš tavo tautiečių, iš brolių tavųjų – kaip ir mane. Jo klausykite! Juk šito meldei iš Viešpaties, savo Dievo, prie Horebo, susirinkimo dieną, kada tu kalbėjai: ‘Aš negalėsiu darkart klausytis Viešpaties, savo Dievo, griaudimo ir negalėsiu darkart žiūrėt į tą didelę ugnį, idant nenumirčiau’. Tuomet man Viešpats pasakė: ‘Jie teisūs, šitaip kalbėdami. Jiems aš pažadinsiu pranašą iš jų brolių tarpo – kaip ir tave. Į jo lūpas įdėsiu savo žodžius, ir jis skelbs jiems visa, ką jam paliepsiu. Kas nepaklausys mano žodžių, kuriuos jis skelbs mano vardu, tą aš patrauksiu atsakomybėn. Bet jeigu koks pranašas išdrįstų mano vardu skelbti žodį, kurio jam neliepiau skelbti, arba kalbėtų kitų dievų vardu, – toks pranašas turės numirti’“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 94, 1–2. 6–9

O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį.

Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūs tvirtovė.
Su padėka jo akivaizdon eikim,
jam giesmes džiugesio pinkim. –

Eikime, pulkime žemėn prieš Dievą,

prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė,
Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis,
jo rankų globojamos avys. –

O, kad išgirstumėt šiandien, ką jis jums byloja:

„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės,
kaip anuomet prie Meribos,
kaip tyruose Masos dieną,
kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė,
nors stebuklus mano matė!“ –

Antrasis skaitinys     1 Kor 7, 32–35

Nesusituokę rūpinasi Viešpaties reikalais
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Nesusituokęs rūpinasi Viešpaties reikalais ir trokšta patikti Viešpačiui. O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai ir yra pasidalijęs. Taip pat netekėjusi moteris bei mergina rūpinasi Viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūnu ir dvasia. O ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui. Aš tai kalbu jūsų pačių labui, ne norėdamas užnerti jums kilpą, bet linkėdamas kilnumo ir netrukdomo atsidavimo Viešpačiui.

Posmelis prieš evangeliją     Mt 4, 16

Aleliuja. – Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 1, 21–28

Jis mokė kaip turintis galią
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Kafarnaume, šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazaretieti? Gal atėjai mūsų sunaikinti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“ Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“ Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

Atnašų malda

Dieve, maloniai priimk ir paversk atpirkimo Sakramentu šias mūsų tarnavimo dovanas, kurias sudėjome ant tavo altoriaus.

Komunijos priegiesmis     Ps 30, 17–18

Dieve, man, savo tarnui, malonųjį veidą parodyk, gelbėk mane: esi gailestingas! Tebūna gėda ne man, tavim pasikliovus.

Arba:     Mt 5, 3. 5

„Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.­ Palaiminti romieji: jie paveldės žemę“, – skelbia Kristus.

Komunijos malda

Išganymo sakramentais žmoniją gaivindamas, Viešpatie, padaryk, kad jų galybe visame pasaulyje išplistų tikrasis tikėjimas.