Spausdinti

Liturginiai tekstai B eilinis 7

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis    Ps 12, 6

Dieve, tikiu, kad tu man gailestingas. Džiaugiuosi tavo pagalba. Viešpačiui giesmes giedosiu: kiek jis man gera padarė!

Pradžios malda

Padaryk, visagali Dieve, kad visada gyventume tauriomis mintimis, kad kalbėtume ir darytume, kas tau patinka.

Pirmasis skaitinys     Iz 43, 18–19. 21–22. 24b–25

Dėl savęs aš dildau tavąsias kaltybes
Iš pranašo Izaijo knygos.
Štai ką sako Viešpats: „Daugiau negalvokite apie tai, kas buvo, nežiūrėkite to, kas praėjo! Štai aš kuriu nauja; tatai jau dygsta, negi nematote? Juk aš tiesiu kelią per tyrus, vedu takus per dykumą. Tauta, kurią sau subūriau, skelbs mano šlovę. O tu manęs nesišaukei Jokūbe, manęs neieškojai, Izraeli. Tu savo nuodėmėmis mane privarginai, savo piktadarybėmis man įkyrėjai.­ Esu aš tasai, kuris pats dėl savęs išdildau tavąsias kaltybes: daugiau tavo nuodėmių nebeatminsiu“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 40, 2–5. 13–14

Viešpatie, išgydyk mane kaltininką!

Laimingas, kas rūpinas vargšais,

negando dieną Viešpats jį gelbės.
Viešpats jį saugos ir laikys gyvą,
padarys žemėj laimingą
ir jo nepaliks priešų grobiu. –

Viešpats padės jam skaudžiai susirgus, –

ligoje jam pašalins visą negalę.
Taigi sakau: „Man būki, Viešpatie, geras,
išgydyk mane, – žmogų kaltingą“. –

Mane tu ir sveiką globosi,

akivaizdoj savo amžiais laikysi.
Garbė Viešpačiui, Dievui tikrajam,
nuo amžių per amžius. Tebūna, tebūna! –

Antrasis skaitinys     1 Kor 1, 18–22

Jėzus nebuvo ir „taip“, ir „ne“
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintie­čiams.
Broliai! Kaip Dievas mato, jums duotas mūsų žodis nebuvo kartu „taip“ ir „ne“. Juk Dievo Sūnus Kristus Jėzus, kurį jums paskelbėme aš, Silvanas ir Timotiejus, anaiptol nebuvo ir „taip“, ir „ne“, bet jame buvo tik „taip“. Kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra jame „taip“. Todėl per jį skamba ir mūsų „Amen“ Dievo garbei. Juk Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė Kristui; jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą.

Posmelis prieš Evangeliją     Lk 4, 18–19

Aleliuja. – Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo. – Aleliuja.

Evangelija     Mk 2, 1–12

Žmogaus Sūnus turi galią atleisti žemėje nuodėmes
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose ir taip gausiai susirinko, jog nė prie durų nebeliko vietos. O jis skelbė jiems žodį. Tada keturi vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir, padarę skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį: „Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!“
Tenai sėdėjo keletas Rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje: „Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas?!“ Jėzus, iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis, tarė: „Kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau – ar pasakyti paralyžiuotam: ‘Tau atleidžiamos nuodėmės’, ar liepti: ‘Kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok’? Bet, kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes, – čia jis tarė paralyžiuotajam, – sakau tau: kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo!“ Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akyse nuėjo sau. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami: „Tokių dalykų mes niekad nesame matę“.

Atnašų malda

Kaip ištikimi tarnai, Viešpatie, mes aukojame šventąją Auką ir karštai trokštame, kad ji pagerbtų tavo didybę, o mums laimėtų išganymą. To ir prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Komunijos priegiesmis    Ps 9, 2–3

Noriu skelbti visus tavo nuostabius darbus. Trokštu džiūgauti, tavim vis gėrėtis; tegul tau, Aukščiausias, mano muzika skamba.

Arba:    Plg. Jn 11, 27

Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turėjo ateiti į šį pasaulį.

Komunijos malda

Padaryk, gerasis Dieve, kad pasiektume išganymą, kurį mums laiduoja šventoji komunija.

2009 ir 2012 m., sekantis sekmadienis yra I gavėnios sekmadienis.