Spausdinti

Liturginiai tekstai B Gavėnios 1


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 90, 15–16

Kai jis manęs šauksis, aš jį išklausysiu, išgelbėsiu jį ir jam garbę suteiksiu, duosiu jam ilgą amžių.

Pradžios malda

Visagali Dieve, tegul pradėtoji metinė gavėnios atgaila atskleidžia mūsų protui Kristaus išminties gelmes ir padeda elgesiu sekti jo darbais.

Pirmasis skaitinys     Pr 9, 8–15

Dievo sandora su iš tvano išgelbėtu Nojumi
Iš Pradžios knygos.
Nojui ir jo sūnums, kurie buvo su juo, Dievas kalbėjo: „Štai sudarau savo sandorą su jumis bei jūsų palikuonimis, ir su visais pas jus esančiais gyvūnais: su paukščiais, galvijais ir laukų žvėrimis – su visa gyvūnija, išėjusia su jumis iš arkos. Sudarau su jumis savo sandorą: daugiau niekada potvynio vandeniu nebebus naikinamos kūno būtybės; daugiau niekada nebekils tvanas nuniokoti žemės“. Ir Dievas bylojo: „Štai toks bus ženklas sandoros, kurią sudarau tarp savęs ir jūsų bei visų pas jus esančių gyvųjų būtybių per būsimas kartas: iškelsiu į debesis savąjį lanką; jisai bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės. Kada viršum žemės sukaupsiu debesis, juose pasirodys lankas. Ir aš prisiminsiu savąją sandorą tarp manęs ir jūsų bei visų ­gyvūnų, visų būtybių iš kūno. Vanduo daugiau nepavirs tvanu, kad sunaikintų kūno būtybes“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 24, 4–9

Viešpatie, elgiesi teisingai ir gailestingai
su tais, kurie tavo Sandoros ir įsakymų laikos.

Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią,

išmokyk mane takais tavo eiti.
Vesk mane savo tiesa, tu mane lavink, –
juk tu esi mano Gelbėtojas ir Dievas. –

Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas,

atmink, nuo pradžios, kokią meilę man rodei.
Atmink mane dėlei savo gerumo,
nepamirški savo malonės! –

Tiesus, malonus yra Viešpats,

to dėlei klystantiems kelią parodys.
Kukliųjų mintis kreips į tiesą,
savo keliu mokys eit nuolankiuosius. –

Antrasis skaitinys     1 Pt 3, 18–22

Jus dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys – Krikštas
Iš šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško.
Mylimieji! Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, o Dvasia atgaivintas. Nužengęs žemyn, jis tąja Dvasia skelbė kalėjime esančioms sieloms, kurios kadaise buvo neklusnios, kai Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant arką, kuria nedaugelis, tai yra aštuoni asmenys, buvo išgelbėti vandeniu. Ir jus dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys – krikštas. Jis nėra nešvaraus kūno nuplovimas, bet Dievo maldavimas suteikti gryną sąžinę dėlei prisikėlusio Jėzaus Kristaus, kuris, įžengęs į dangų, sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldūs angelai ir galybės, ir valdžios.

Posmelis prieš Evangeliją     Mt 4, 4b

Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.

Evangelija     Mk 1, 12–15

Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų ir buvo šėtono gundomas, buvojo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Atnašų malda

Padėk, Viešpatie, deramai aukoti šias atnašas, kuriomis paminime patį Švenčiausiojo Sakramento įsteigimą.

Dėkojimo giesmė

Kristaus gundymas.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Keturiasdešimt dienų neragaudamas žemiško maisto, jis pašventino gavėninį atgailos pasninką. Jis sutriuškino senojo žalčio žabangus ir pamokė mus blogio šak­nis nugalėti, kad kilnia dvasia atšvęstume velykinę paslaptį ir galiausiai pasiektume amžinąsias Velykas. Todėl mes su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujama giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Mt 4, 4

Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.

Arba:    Ps 90, 4

Tave Viešpats dengs savo plunksnom, po jo sparnais tu slėptis galėsi.

Komunijos malda

Dėkojame, Viešpatie, už dangaus Duoną, kuri gaivina tikėjimą, ugdo viltį ir uždega meilę. Išmokyk mus visada ilgėtis tavęs ir gyventi kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš tavo lūpų.