Spausdinti

Liturginiai tekstai B Kristaus Krikštas


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Plg. Mt 3, 16–17

Viešpačiui pasikrikštijus, atsivėrė dangus; Šventoji Dvasia pleveno virš jo kaip balandis, o Tėvo balsas prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, tu Jėzų Kristų, šiandien Jordane pasikrikštijusį, Šventajai Dvasiai ant jo nusileidžiant, iškilmingai paskelbei esant tavo mylimąjį Sūnų; padaryk, kad ir mes, tavo įsūnytieji vaikai, iš vandens ir Šventosios Dvasios atgimę, visada tau mieli būtume.

Arba:

Dieve, tavo vienatinis Sūnus apsireiškė žmogiškame kūne; padaryk, meldžiame, kad, matydami jį esant panašų į mus išore, pagal jį atsinaujintume vidumi. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys     Iz 55, 1–11

Ateikite prie vandens, klausykitės – ir jūs gyvensite
Iš pranašo Izaijo knygos.
Štai ką sako Viešpats: „Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Teateina ir tie, kurie pinigų neturi! Įsigykite duonos ir valgykite! Ateikite, įsigykite vyno ir pieno – veltui, be sidabro! Kodėl sidabru jūs mokate už tai, kas nepamaitina, ir savo uždarbiu – kas nepasotina? Todėl jūs manęs paklausykite – ir valgysite geriausią maistą, gardžiuositės skaniausiais valgiais! Ateikite pas mane, ausis ištempę, klausykitės – ir jūs gyvensite. Aš amžiną sandorą su jumis sudarysiu, remdamasis malone, parodyta Dovydui. Štai liudytoju tautoms aš jį padariau, genčių kunigaikščiu ir valdytoju. Ir tu pašauksi tautas, kurių nepažįsti: ir tautos, kurios tavęs nepažįsta, bėgs pas tave – dėl Viešpaties, tavojo Dievo, ir Izraelio Šventojo, nes jis tau suteiks tokią garbę.
Ieškokite, Viešpaties, nes jis leidžiasi randamas; šaukitės jo, nes jisai arti! Tepalieka nusidėjėlis savąjį kelią, nedorėlis – savuosius kėslus! Tegrįžta pas Viešpatį, kad jo pagailėtų, pas mūsąjį Dievą, didžiai gailestingą. Mano mintys – ne jūsų mintys, ir jūsų keliai – ne mano keliai, – Viešpaties žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius, ir mano mintys – jūsų mintis. Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir tenai nebegrįžta, bet drėkina žemę, kad dygtų ir želtų, kad teiktų sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, taip žodis, išeinąs iš mano burnos: jisai pas mane nesugrįžta bergždžias: įvykdo, ko noriu, atlieka, ko siųstas“.

Atliepiamoji psalmė     Iz 12, 2–6

Džiaugdamies semsite vandenį
iš versmių išganingų.

Štai mane gelbėja Dievas;

juo pasikliausiu ir nedrebėsiu.
Viešpats – mano jėga ir stiprybė –
jis mane išgelbėjo.
Džiaugdamies semsite vandenį
iš versmių išganingų. –

Dėkokite Viešpačiui!

Šaukitės jo vardo!
Skelbkit tautoms didingus jo darbus,
aukštinkite jo kilnųjį vardą! –

Šlovinkite Viešpatį: nuostabių darbų jis padarė;

tegul visa žemė tai žino.
Džiūgauki, krykštauk, Sione, –
didis tavyje Izraelio Šventasis. –

Antrasis skaitinys     1 Jn 5, 1–9

Dvasia, vanduo ir kraujas
Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško.
Mylimieji! Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli Dievą Gimdytoją, myli ir iš jo gimusįjį. Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome. Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus vykdyti. O jo įsakymai nėra sunkūs. Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas! O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?! Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra tiesa. Mat yra trys liudytojai: Dvasia, vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria. Jeigu priimame žmonių liudijimą, tai Dievo liudijimas didesnis. O Dievo liudijimas toksai: jis yra paliudijęs apie savo Sūnų.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Jn 1, 29

Aleliuja. – Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ – Aleliuja.

Evangelija     Mk 1, 7–11

Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jonas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas pasilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriant dangų ir Dvasią tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, dovanas, kurias aukojame tavo mylimojo Sūnaus apsireiškimo dieną. Tegul šios tikinčiųjų atnašos pavirs tąja Auka, kuria jis yra nuplovęs pasaulio nuodėmes. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Kristaus Krikšto paslaptis
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, kad nuostabiais ženklais palydėjai Jėzaus krikštą Jordano upėje. Balsui iš dangaus nuaidėjus, mes tikime, kad tavo Žodis gyvena tarp mūsų, o Šventajai Dvasiai tarsi balandžiui nusileidus, suprantame, kad tavo Sūnus Kristus yra pateptas džiaugsmo aliejumi ir atsiųstas nešti vargdieniams gerosios naujienos. Todėl drauge su dangaus galybėmis mes čia, žemėje, garbiname tavo didybę nepaliaujama giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Plg. Jn 1, 32. 34

Apie Jėzų Jonas paskelbė: „Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.

Komunijos malda

Šventomis dovanomis pasisotinę, karštai meldžiame tave, maloningasis Viešpatie, kad, ištikimai klausydami vienatinio tavo Sūnaus, galėtume vadintis ir būti tavo vaikai.