Spausdinti

Meditacija B Kristaus Krikštas


Liturginiai tekstai

Jėzus ar Kristus?

„Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto.“ Atkreipkite dėmesį į žodžių jungimą ir reikšmes. Nesako: „atėjo Kristus“; nesako: „atėjo Dievo sūnus“, bet sako: „atėjo Jėzus“. Gal kas pasakytų: „Kodėl nesako: ‘Kristus’?“ Kalbu pagal kūną, – šiaip ar taip, Dievas visuomet esti šventas ir pašventinimo jam netrūksta, – bet čia kalbame apie Kristaus [žmogišką] kūną. Šis dar nebuvo pakrikštytas nei pateptas Šventosios Dvasios. Kalbu pagal kūną, kalbu pagal tarno išvaizdą; nė vienas tenebūna papiktintas, nes kalbu apie tą, kuris tarytum nusidėjėlis atėjo krikštytis. Ne todėl [kalbu], kad galėčiau Kristų padalyti, ne todėl, kad vienas yra Kristus, kitas – Jėzus, o dar kitas – Dievo sūnus; bet todėl, kad būdamas vienas ir tas pats mums yra skirtingas laikų įvairovėje. „Jėzus iš Galilėjos Nazareto.“ Žiūrėkite, koks slėpinys. Pas Joną Krikštytoją pirmiausia atėjo Judėja ir Jeruzalė. Mūsų Viešpats evangelinio krikšto pradžią ir Įstatymo slėpinius perkeitė į Evangelijos slėpinius; jis neatėjo iš Judėjos, neatėjo iš Jeruzalės, bet atėjo iš pagonių Galilėjos. „Jėzus iš Galilėjos Nazareto.“ „Nazara“ reiškia gėlę. Gėlė atėjo iš gėlės. Ir buvo Jono pakrikštytas Jordane. Koks didis gailestingumas! Nepadaręs nuodėmės krikštijamas kaip nusidėjėlis. Kristaus krikštu panaikinamos visos nuodėmės. Tačiau Išganytojo krikštas yra lyg tam tikra įžanga; o tikrasis nuodėmių atleidimas yra Kristaus kraujyje, Trejybės slėpinyje.

Šv. Jeronimas, † 420

Biografija