Spausdinti

Liturginiai tekstai B Švč. Trejybė


Švenčiausioji Trejybė

I sekmadienis po Sekminių

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis

Garbinkime Dievą Tėvą, ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią, nes pasigailėjo mūsų.

Pradžios malda

Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį – ir Šventumo Dvasią, tu atskleidei žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums, šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti amžinosios Trejybės garbę ir lenktis jos didingajai vienybei.

Pirmasis skaitinys     Įst 4, 32–34, 39–40

Viešpats yra Dievas, ir nėra jokio kito
Iš Pakartoto Įstatymo knygos.
Prabilęs į tautą, Mozė kalbėjo: „Ištirk senovės laikus, kurie prieš tave yra buvę, nuo tos dienos, kai Dievas sukūrė žmogų, paklausk nuo vieno dangaus krašto lig kito: ar buvo kada atsitikęs toks didis dalykas, arba ar yra kur kalbama kas nors panašaus, kad būtų kuri nors tauta girdėjusi iš ugnies kalbančio Dievo griaudimą, kaip tu kad esi jį girdėjusi, ir išlikusi gyva? Arba ar kada kuris dievas yra bandęs ateiti ir išsivesti sau tautą iš kitos tautos tarpo išbandymais ir stebuklingais ženklais, karu, galinga ranka bei iškeltu žastu ir visais tais siaubingais dalykais, kuriuos Viešpats, jūsų Dievas, padarė dėl jūsų Egipte, tau matant? Todėl tu šiandien žinok ir įsidėk sau į širdį: tik Viešpats, tik jis yra Dievas viršuje danguje ir apačioje žemėje, ir nėra jokio kito. Todėl tu laikykis jo įstatymų bei nuostatų, kuriuos aš tau skelbiu šiandieną, kad tau ir tavo vaikams po tavęs gerai klotųsi ir ilgai išgyventum krašte, kurį visam laikui Viešpats, tavo Dievas, tau atiduoda“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 32, 4–6. 9. 18–20. 22

Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko.

Viešpaties žodis teisingas,

tikras jo darbas kiekvienas.
Brangi jam teisė ir teisingumas,
o jo malonių pilna yra žemė. –

Dievo žodžiu dangus atsirado,

ir jo dvelkimu – dangaus kareivijos.
Jisai tarė – ir tai pasidarė,
liepė – ir tai atsirado. –

Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo,

kurie tikis jojo malonės.
Jis jų gyvybę nuo mirties saugo
ir bado metu pamaitina. –

Mes jo didžiai išsiilgę,

jis mūsų rėmėjas ir skydas.
Viešpatie, būki tu mums gailestingas,
mes gi taip tavim tikim. –

Antrasis skaitinys     Rom 8, 14–17

Jūs gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams
Broliai! Visi, kurie vadovaujasi Dievo Dvasia, yra Dievo vaikai. Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“ Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.

Posmelis prieš evangeliją     Apr 1, 8

Aleliuja. – Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai – Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. – Aleliuja.

Evangelija     Mt 28, 16–20

Krikštykite juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Atnašų malda

Viešpatie, mūsų Dieve, su meile šaukiamės tavo šventojo vardo; teikis pašventinti atnašas, kurias tau štai aukojame, ir jų galia mus pačius paversti amžina auka tavo garbei.

Dėkojimo giesmė

Švč. Trejybės paslaptis.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu su vienatiniu Sūnumi ir Šventąja Dvasia esi vienas Dievas ir vienas Viešpats; nėra tai asmens vienumas, bet trijų Asmenų prigimties bendrumas. Ką, tavo apreiškimu tikėdami, mes žinome apie tavo didybę, lygiai tą pat pripažįstame Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Taigi, išpažindami tikrą ir amžiną dievystę, mes garbiname ir prigimties vienumą, ir Asmenų skirtingumą, ir lygų jų garbingumą. Jį šlovindami angelai ir arkangelai, cherubinai ir serafinai amžiais sutartinai gieda: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Gal 4, 6

Kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į jūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“

Komunijos malda

Viešpatie Dieve, tebūna naudingas mūsų sielai ir kūnui šio sakramento priėmimas ir amžinosios Švenčiausios Trejybės bei nedalomos Vienybės išpažinimas.