Spausdinti

Liturginiai tekstai C 4 Velykų sekmadienis


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Ps 32, 5–6

Viešpaties malonių yra pilna žemė; Dievo žodžiu dangus atsirado, aleliuja.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, nuvesk mus į džiaugsmo kupiną dangaus viešpatiją, kad ir klusnioji kaimenė būtų ten, kur yra nuėjęs jos didingasis Ganytojas Jėzus Kristus. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys     Apd 13, 14. 43–52

Štai mes kreipiamės į pagonis
Iš Apaštalų darbų.
Paulius ir Barnabas iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pizidijos Antiochiją. Šeštadienį jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Daugelis žydų ir dievobaimingų prozelitų sekė paskui juos. Šie kalbėjosi su jais ir ragino būti ištikimus Dievo malonei. Kitą šeštadienį kone visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. Išvydus tokias minias, žydus apėmė pavydas, ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas ryžtingai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats: ‘Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių’“. Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį; ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpaties žodis išplito po visą kraštą.
Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikoniją. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios.

Atliepiamoji psalmė     Ps 99, 2. 3. 5

Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys.
Arba:
Aleliuja

Visos šalys, džiūgaukit Dievui,

jam tarnaukite linksmos,
jo akivaizdon ženkit džiaugsmingai! –

Jis tikras Dievas, žinokit!

Jis mus sukūrė, esam jo žmonės,
esam jo liaudis, jo kaimenės avys. –

Viešpats juk geras ir gailestingas per amžius,

ir per kartų kartas mums atsidavęs. –

Antrasis skaitinys     Apr 7, 9. 14b–17

Avinėlis juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių
Iš Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui.
Aš, Jonas, regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Vienas iš vyresniųjų man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio kraujyje. Todėl jie stovi prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventovėje, o Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę. Jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulė nei jokia kaitra. Nes Avinėlis, kuris stovi prieš sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių, ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių“.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 10, 14

Aleliuja. – Aš – gerasis ganytojas, – sako Viešpats; – aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 10, 27–30

Savo avims aš duodu amžinąjį gyvenimą
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus žydams pasakė: „Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų nepagrobs iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena“.

Atnašų malda

Leisk mums, Viešpatie, visada džiaugtis Velykų paslaptimis ir iš jų semtis jėgų amžinajai laimei pasiekti.

Dėkojimo giesmė

Velykų

Komunijos priegiesmis

Prisikėlė gerasis Ganytojas, kuris už avis paguldė gyvybę, už kaimenę teikėsi mirti, aleliuja.

Komunijos malda

Gerasis Ganytojau, Jėzau Kristau, meilingai saugok savo krauju atpirktas avis ir nuvesk jas į amžinąsias dangaus ganyklas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.