Spausdinti

Liturginiai tekstai C 7 Velykų sekmadienis

Kur Šeštinės atšvęstos ketvirtadienį:

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Ps 26, 7–9

Dieve, išgirsk mano balso šaukimą, būk man maloningas, mane išklausyki. Apie tave širdis man byloja: „Tu jo veido ieškoki“. Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau. Nuo manęs savo veido neslėpki, aleliuja.

Pradžios malda

Maloningai išklausyk, Viešpatie, maldavimus savo žmonių, kurie išpažįstame Kristų Atpirkėją įžengus į dangaus garbę. Duok mums patirti, jog ir su mumis iki pasaulio pabaigos jis pasilieka, kaip yra pažadėjęs. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys     Apd 7, 55–60

Regiu Žmogaus Sūnų stovintį Dievo dešinėje
Iš apaštalų darbų.
Steponas, kupinas Šventosios Dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų, stovintį Dievo dešinėje. Jis tarė: „Štai regiu atsivėrusį dangų ir Žmogaus Sūnų stovintį Dievo dešinėje“. Tada, baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, išsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro, vardu Sauliaus. Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė: „Viešpatie Jėzau, priimk mano sielą!“ Pagaliau suklupęs, jis galingu balsu sušuko: „Viešpatie, nepaskaityk jiems šios nuodėmės!“ Ir, tai ištaręs, užmigo.

Atliepiamoji psalmė      Ps 96, 1–2b. 6–7c. 9

Viešpats – pasaulio Valdovas,
didis viršum visos žemės.
Arba:
Aleliuja.

Viešpats – pasaulio Valdovas:

tedžiūgauja žemė, tekrykštauja salos;
teise, teisybe grįstas jo sostas. –

Byloja dangus apie jo teisingumą,

jo garbingumą regi pasaulis.
Niekingi dievaičiai, prieš Viešpatį kniubkit! –

Didis tu, Viešpatie, viršum visos žemės,

visų dievų tu aukščiausias. –

Antrasis skaitinys     Apr 22, 12–14. 16–17. 20

Ateik, Viešpatie Jėzau!
Iš Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui.
Aš, Jonas, girdėjau balsą, kuris man sakė: „Štai Aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį, ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga. Palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisės į gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė!“ Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvenimo vandens. Tas, kuris liudija šiuos apreiškimus, sako: „Taip, aš veikiai ateinu!“ Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau!

Posmelis prieš Evangeliją     Jn 14, 18

Aleliuja. – Nepaliksiu jūsų našlaičiais, – sako Viešpats: – ateisiu pas jus, ir džiaugsis jūsų širdys. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 17, 20–26

Kad jie pasiektų tobulą vienybę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Pakėlęs akis į dangų, Jėzus meldėsi: “Šventasis Tėve, ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės: tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš; kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš pagarsinau tavo vardą, ir dar garsinsiu, kad meilė, kuria mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose”.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, savo garbei atnašas ir išklausyk mūsų maldas: Išganytojo paliktąja Auka vesk mus į dangaus garbę.

Dėkojimo giesmė

Velykų, arba Šeštinių.

Komunijos priegiesmis     Jn 17, 22

„Tėve, meldžiu, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena“, – kalbėjo Kristus, aleliuja.

Komunijos malda

Išklausyk mus, Dieve, išganymo teikėjau, ir šiais šventaisiais sakramentais sustiprink mūsų viltį, jog visa Bažnyčia pasieks tą garbę, į kurią įžengė jos galva Jėzus Kristus. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.