Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 16


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Ps 53, 6. 8

Štai man padeda Dievas, Viešpats palaiko mano gyvybę. Džiaugsmingai aukas tau aukosiu, šlovinsiu, Viešpatie, aš tavo vardą, nes jis yra mielas.

Pradžios malda

Maloningasis Viešpatie, pasigailėk savo žmonių ir dosniai apipilk malonėmis, kad jie degtų tikėjimu, viltimi, meile ir stropiai laikytųsi tavo įsakymų.

Pirmasis skaitinys     Pr 18, 1–10a

Viešpatie, neaplenk savo tarno!
Iš Pradžios knygos.
Prie Mamrės giraitės Viešpats atėjo pas Abraomą, kai tas per patį vidudienio karštį sėdėjo savo palapinės angoje. Pakėlęs akis, Abraomas pamatė priešais save štai stovinčius tris vyrus. Juos išvydęs, išbėgo jiems priešais iš palapinės angos, parpuolė ant žemės ir tarė: „Viešpatie, jei esu radęs tavo malonę, neaplenk savo tarno! Paduos jums vandens. Nusiplaukite kojas ir po medžiu patogiai įsitaisykite. O aš jums atnešiu užkąsti ir, kiek pasistiprinę, galėsite keliauti toliau; juk to ir užėjote pas savo tarną“. Jie atsiliepė: „Daryk, kaip kalbėjai!“ Abraomas nuskubėjo palapinėn pas Sarą ir jai sušuko: „Tuojau užmaišyk tris saikus gerų miltų ir iškepk papločių!“ Paskui nubėgo prie gyvulių, paėmė švelnų ir dailų veršiuką ir padavė tarnui, kuris jį skubiai pagamino. Tada Abraomas paėmė sviesto, pieno bei pagaminti lieptą veršiuką ir patiekė jiems. Patsai patarnavo po medžiu, kol jie pavalgė. Tada jie paklausė jį: „O kur tavo žmona Sara?“ Tasai atsakė: „Tenai, palapinėje!“ Ir Viešpats jam tarė: „Po metų aš vėl pas tave užsuksiu; tada tavo žmona Sara turės jau sūnų“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 14, 2–4ab. 5

Viešpatie, kas gi galės tavo namuos pasilikti?

Tasai, kas nesuteptas vaikšto,

kas elgias teisingai,
kas iš širdies kalba tiesą,
kas liežuviu nė vieno nešmeižia. –

Kas kitam nieko pikta nedaro,

neužgaulioja kaimyno;
kas griežtai nedorėlį smerkia,
o Viešpaties bijančius gerbia. –

Kas be palūkanų skolina,

nepriima kyšių prieš žmogų nekaltą.
Kas šitaip elgias,
bus tvirtas per amžius. –

Antrasis skaitinys     Kol 1, 24–28

Ta paslaptis, kuri buvo paslėpta amžiams, dabar apreikšta šventiesiems
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams.
Broliai! Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia. Aš tapau jos tarnas Dievo man duotu paskyrimu, kad jums pilnai atskleisčiau Dievo žodį, tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse – garbės viltis. Mes jį skelbiame, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Lk 8, 15

Aleliuja. – Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 10, 38–42

Morta, pakvietė jį į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų“. Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“.

Atnašų malda

Dieve, Senojo Įstatymo aukų įvairybę pakeitęs viena tobula atnaša, priimk ją, dabar aukojamą tau atsidavusių tikinčiųjų, ir pašventink, kaip kadaise laiminai teisiojo Abelio dovanas, idant visiems būtų išganinga, ką kiekvienas paaukoja tavo garbei.

Komunijos priegiesmis     Ps 110, 4–5

Paliko veiklos stebuklingos paminklą gerasis, maloningasis Viešpats. Maitina kiekvieną, kas jo šventai bijo.

Arba:     Apr 3, 20

„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu“, – sako Viešpats: „jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“.

Komunijos malda

Meilingai sustiprink, Viešpatie, mus, savo žmones, ir dangiškaisiais sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpročių ir pradėti naują gyvenimą.