Spausdinti

Visuotinė malda C Eilinis 16


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, malda kreipkimės į Viešpatį, kuris teikiasi būti tarp mūsų tam, kad gausiai apdovanotų mus savo malonėmis.
•    Melskime už šventąją Bažnyčią: Viešpats tepriglaudžia joje visus pakrikštytuosius.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą *** ir už visus Bažnyčios tarnus, įpareigotus skelbti Kristų ir atskleisti jo garbės paslaptį.
•    Melskime už žemės tautas ir jų vadovus: tegu visi pripažįsta Dievo įstatymą ir Kristaus, taikos kunigaikščio, karalystę.
•    Melskime už ligonius, vargstančiuosius, liūdinčiuosius ir persekiojamus krikščionis, kurie savo kūne papildo, ko dar trūksta Kristaus kentėjimams dėl jo Bažnyčios.
•    Melskime už (*** ir visus) mūsų mirusiuosius: Dievas teįgyvendina juose garbės viltį, kurią jie gavo iš Kristaus.
•    Ir tegu mes, ieškodami viena, ko reikia, liksime prie Viešpaties kojų ir maitinsimės jo žodžiais.
Viešpatie, maloniai priimk savo Bažnyčios maldas ir dėl savo gailestingumo suteik mums tai, ko negalime tikėtis dėl savo nuopelnų. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.