Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 17

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 67, 6–7. 36

Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra Dievas savo šventoj buveinėj. Duoda namus apleistiesiems, belaisviams gerovės duris atidaro. Savo tautą jisai daro stiprią, galingą.

Pradžios malda

Dieve tavimi pasitikinčiųjų Globėjau! Be tavęs nėra nieko tvirta ir nieko šventa! Būk mums kantrus ir gailestingas, valdyk mus ir mokyk, naudojantis laikinomis gėrybėmis, vis kelti akis į amžinąsias.

Pirmasis skaitinys     Pr 18, 20–32

Viešpatie, nesupyk, kad kreipiuosi
Iš Pradžios knygos.
Anuomet Viešpats kalbėjo: „Pasklido garsas apie Sodomą ir Gomorą, ir jųjų nuodėmė labai jau sunki. Todėl aš nueisiu ir pasižiūrėsiu, ar jie iš tikro taip ir daro, kaip teigia mane pasiekusis skundas. Aš sužinosiu!“.
Iš ten pasisukę, vyriškiai nuėjo Sodomos linkui. Tačiau Abraomas vis dar stovėjo prieš Viešpatį. Priėjęs arčiau, jis prabilo: „Nejaugi tu nori pagriebti ir teisųjį kartu su bedieviais? Galbūt mieste yra penkiasdešimt teisiųjų; nejaugi ir juos pasigriebsi ir nedovanosi ­vietovei dėl penkiasdešimt ten esančių teisuolių? Juk tu negali to daryti – žudyti teisiuosius kartu su bedieviais! Tuomet gi teisuoliui išeitų tas pat, ką bedieviui! Juk tu negali to daryti! Nejau visos žemės Teisėjas neturėtų žiūrėti teisybės?!“ Viešpats atsakė: „Jei rasiu Sodomos mieste penkiasdešimt teisiųjų, dėl jų dovanosiu visai vietovei“. Abraomas atsiliepė: „Syki pradėjau kalbėti su savo Viešpačiu, nors tesu dulkė ir pelenai. Galbūt iki penkiasdešimt teisiųjų penkių ir trūksta. Tai argi dėl tų penkių sunaikintumei ištisą miestą?“ „Ne“ tarė Viešpats: „jo nesunaikinsiu, jeigu ten rasiu keturiasdešimt penkis teisiuosius“. Tasai jam toliau kalbėjo: „Galbūt ten tėra tik keturiasdešimt“. Viešpats atsakė: „Aš to nedarysiu dėl keturiasdešimt“. Tasai ir toliau kalbėjo: „Viešpatie, nesupyk, kad kreipiuosi! Galbūt ten tėra tik trisdešimt?“ Jis atsakė: „Aš to nedarysiu, jeigu ten trisdešimt rasiu“. Anas atsiliepė: „Kadangi jau sykį pradėjau kalbėti su savo Viešpačiu, – tai gal ten tėra tiktai dvidešimt“. Jis atsakė: „Aš jo nesunaikinsiu dėl dvidešimt“. Ir dar kartą anas prašneko: „Viešpatie, nesupyk, kad dar kartą kreipsiuos. Galbūt ten tėra tiktai dešimt“. Ir vėl jis atsakė: „Ir dėl dešimties jo nesunaikinsiu“. Baigęs pokalbį su Abraomu, Viešpats atsitolino, o Abraomas sugrįžo namo.

Atliepiamoji psalmė     Ps 137, 1–3. 6–8

Tą dieną, kada aš šaukiausi,
Viešpatie, mane tu girdėjai.

Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju,

kad išgirdai mano balsą.
Angelų akyse giedu tau giesmę,
lenkiuosi tavo šventovei. –

Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę, ištikimybę.

Tavi pažadai pranoko tavąjį garsą.
Tą dieną, kada aš šaukiaus, mane tu girdėjai,
sustiprinai manąją sielą. –

Aukštybėse jis viešpatauja,

bet žvelgia su meile į prispaustuosius,
o išpuikėlius stebi iš tolo.
Jei sielvarto slegiamas vaikštau, mane laikai gyvą,
O priešai ant manęs niršta.
Prieš juos tu pakeli ranką. –

Tavo dešinė mane gelbi.

Darbuojiesi, Viešpatie, mano gerovei,
Viešpatie, tu maloningas per amžius.
Neatmeski, kas tavo rankų sukurta! –

Antrasis skaitinys     Kol 2, 12–14

Jis atgaivino jus kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams.
Broliai! Su Kristumi palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. Taip pat ir jus, mirusius nuodėmėmis ir kūno neapipjaustymu, jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus.

Posmelis prieš evangeliją     Rom 8, 15

Aleliuja. – Jūs gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“ – Aleliuja.

Evangelija     Lk 11, 1–13

Prašykite, ir jums bus duota
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“. Jėzus tarė jiems: „Kai melsitės, sakykite: ‘Tėve, teesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame visiems savo skolininkams, ir nevesk mūsų į pagundą’“.
Jėzus dar kalbėjo jiems: „Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: ‘Bičiuli, paskolink man tris kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko duoti valgyti’. O anas iš vidaus atsilieps: ‘Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti’. Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia. Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies – atkištų gyvatę? Arba prašančiam kiaušinio – duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo“.

Atnašų malda

Atnašaujame tau, Viešpatie, dovanas iš tavo dosniosios rankos suteiktų gėrybių; tegul ši didinga Mišių paslaptis tavo malonės veikme pašventina mūsų kasdienį gyvenimą ir veda mus į amžinąjį džiaugsmą.

Komunijos priegiesmis     Ps 102, 2

Lai mano siela Viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė.

Arba:    Mt 5, 7–8

„Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo; palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą“, – skelbia Kristus.

Komunijos malda

Priėmę, Viešpatie, Švenčiausiąjį Sakramentą – tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus kančios amžinąjį atminimą, meldžiame, kad ta neapsakomos jo meilės dovana vestų mus į išganymą.