Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 31


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis      Ps 37, 22–23

Manęs nepaliki, Viešpatie, vieno, toli nuo manęs nesitrauk, mano Dieve, skubėk man padėti.

Pradžios malda

Visagali gailestingasis Dieve, duok mums be kliūčių skubėti į pažadėtąją laimę, nes tik tavo malonė duoda tikintiesiems jėgų tau vertai ir garbingai tarnauti.

Pirmasis skaitinys     Išm 11, 23–12, 2

Visų tu gailingas, nes myli štai visa, kas tik egzistuoja
Iš Išminties knygos.
Koks mažas pasaulis prieš tavo didybę:
jisai tik dulkelė ant lėkštės svarstyklių,
tarytum rasos rytmetinės lašelis,
nukrintantis žemėn, saulutei pakilus.
Visų tu gailingas, kadangi galingas,
kantrus nuodėmingiems, kad jie atsiverstų.
Tu myli štai visa, kas tik egzistuoja,
neniekini nieko, kas tavo sukurta.
Ko būtum nekentęs, nebūtum sutvėręs.
Ir kaipgi galėtų be valios tavosios
kas nors atsirasti ar išsilaikyti,
jei tu nepašauktum visų jų į būtį?
Tu visa, kas tavo, meilingai išsaugai,
gyvybės tu Viešpats ir draugas geriausias.
Dvasia visuose nemirtinga tavoji.
Todėl tu baudi nusidėjėlius švelniai,
įspėji juos, primeni, kad nusidėjo,
idant nusigręžtų nuo savo blogybių, –
tave įtikėtų, o Viešpatie Dieve!

Atliepiamoji psalmė     Ps 114, 1–2. 8–9. 10–11. 13–14

Dieve, mano Valdove,
aš tavo vardą garsinsiu amžiais.

Dieve, mano Valdove, aš tave šlovinsiu,

aš tavo vardą garbinsiu amžiais.
Noriu kasdien tave šlovint
tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais. –

Viešpats švelnus, gailestingas,

didžiai maloningas, rūstaut negreitas.
Viešpats visiems yra geras,
savo visiems kūriniams gailestingas. –

Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja,

tegu tave garbina ištikimieji.
Tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą,
tegu garsina tavo galybę. –

Kas Viešpaties ištarta – tikra,

kas jo padaryta – tas šventa.
Klumpantį Viešpats prilaiko,
parpuolusiam padeda vėl atsistoti. –

Antrasis skaitinys     2 Tes 1, 11 2, 3

Kristaus vardui bus garbė jumyse, o jums jame
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Tesaloni­kiečiams.
Broliai! Mes nuolat meldžiamės už jus, kad mūsų Dievas padarytų jus vertus savo pašaukimo ir savo galybe tobulintų gerus jūsų užmojus bei veiklų tikėjimą. Tada mūsų Viešpaties Jėzaus vardui bus garbė jumyse, o jums jame, iš mūsų Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus malonės. Mes prašome jus, broliai, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo aplink jį; nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašavimu, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą, Viešpaties diena jau čia pat. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu!

Posmelis prieš evangeliją     Jn 3, 16

Aleliuja. – Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 19, 1–10

Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo praeiti pro tą medį. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius!“ O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto aš atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“. Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.

Atnašų malda

Tebus ši atnaša, Viešpatie, tau tyra auka, o mums – šventas tavo gailestingumo šaltinis.

Komunijos priegiesmis    Ps 15, 11

Dieve, man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda, pilna man bus laimė prieš tavo veidą.

Arba:     Jn 6, 57

„Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane“, – sako Kristus.

Komunijos malda

Vis labiau stiprink mus, Viešpatie, savo malone, kad dangiškųjų sakramentų gaivinami, pasiruoštume žadėtiems jų vaisiams.