Spausdinti

Liturginiai tekstai C Eilinis 6


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis    Ps 30, 3–4

Būk man, o Dieve, uola slėptis pavojuj, gelbėtis – galinga tvirtovė. Tikrai tu uola ir tvirtovė, todėl savo garbei mane vesi, ganysi.

Pradžios malda

Dieve, tu žadėjai pasilikti tiesiose bei kilniose širdyse; savo malone ir mus padaryk tokius, kad mielai mumyse gyventum.

Pirmasis skaitinys     Jer 17, 5–8

Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja
Iš pranašo Jeremijo knygos.
Viešpats taip sako: „Prakeiktas žmogus, kur žmo­nėmis pasikliauja ir silpną kūną sau atrama laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Toksai – kaip tas plikas tyrų krūmokšnis: niekada nesulaukdamas gero, skursta sausrotoj dykynėj, druskėtoje žemėj, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš Viešpaties vilias. Jisai – kaip tas medis, prie upės sodintas ir leidžiąs šaknis į drėkinamą žemę: jam nieko nereikia bijotis net kaitrai užėjus – žaliuoja jo lapai; sausringų metų jisai nepabūgsta ir vedęs vaisius nenustoja“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 1, 1–4 ir 6

Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.

Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų,

nestoja į paklydėlių kelią,
nesėdi su nepraustaburniais.
Viešpaties mėgsta Teisyną,
mąsto jį dieną ir naktį. –

Jis – kaip tas medis, prie upelio sodintas,

duos gerą derlių, metui atėjus,
nevysta jo lapai;
visi darbai jo sėkmingi. –

Ne taip su bedieviais, ne taip!

Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.
Į teisiųjų gyvenimo kelią Viešpats žiūri maloniai,
o kelias bedievių į pražūtį veda. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 15, 12. 16–20

Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korin­tiečiams.
Broliai! Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių, tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesą mirusių prisikėlimo?! Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis užmigusiųjų tarpe.

Posmelis prieš Evangeliją     Lk 6, 23ab

Aleliuja. – Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 6, 17. 20–26

Palaiminti jūs, vargdieniai! Vargas, jums, turtuoliai!
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir apsistojo lygioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo: „Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams“.
„Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani. Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsite ir verksite. Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus“.

Atnašų malda

Ši atnaša, Viešpatie, tegul mus nuskaidrina ir padaro naujais žmonėmis, kad vykdytume tavo įsakymus ir laimėtume amžiną atpildą.

Komunijos priegiesmis    Ps 77, 29–30

Žmonės sau valgo, maitinasi sočiai, tenkina Dievas jų norus, ne veltui jie prašė.

Arba:    Jn 3, 16

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Komunijos malda

Viešpatie, davęs paragauti žemėje dangaus malonumų, išmokyk mus nuolat trokšti to, kas įprasmina šį laikinąjį gyvenimą.

2010 m., sekantis sekmadienis yra I gavėnios sek­madienis.