Spausdinti

Liturginiai tekstai C Kristaus Krikštas


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

 

Įžangos priegiesmis      Plg. Mt 3, 16–17

Viešpačiui pasikrikštijus, atsivėrė dangus; Šventoji Dvasia pleveno virš jo kaip balandis, o Tėvo balsas prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, tu Jėzų Kristų, šiandien Jordane pasikrikštijusį, Šventajai Dvasiai ant jo nusileidžiant, iškilmingai paskelbei esant tavo mylimąjį Sūnų; padaryk, kad ir mes, tavo įsūnytieji vaikai, iš vandens ir Šventosios Dvasios atgimę, visada tau mieli būtume.

Arba:

Dieve, tavo vienatinis Sūnus apsireiškė žmogiškame kūne; padaryk, meldžiame, kad, matydami jį esant panašų į mus išore, pagal jį atsinaujintume vidumi. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys     Iz 40, 1–5. 9–11

Apsireikš Viešpaties šlovė, išvys ją visas pasaulis
Iš pranašo Izaijo knygos.
„Raminkite, guoskite manąją tautą, – sako jūsų Dievas. – Prabilkite į širdį Jeruzalei ir šaukite jai, kad jos lažas pasibaigė, skola sumokėta. Ji dvigubai gavo iš Viešpaties rankų už visas savo nuodėmes“. Balsas šaukia: „Per dykumą tieskite Viešpačiui kelią! Per tyrus išveskite mūsų Dievui taką! Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nukastas. Kur kreiva, tebūna ištiesinta, kalvota – išlyginta! Tuomet apsireikš Viešpaties šlovė, išvys ją visas pasaulis. Tikrai taip kalbėjo Viešpaties lūpos“. Užlipk ant aukšto kalno, džiugiosios naujienos skelbėjau Sione! Galingai pakelk savo balsą, džiugiosios naujienos skelbėja Jeruzale! Pakelk, nebijok! Sakyk Judo miestams: „Štai jūsų Dievas! Štai Viešpats Dievas ateis su galia, ir jojo ranka bus valdinga. Su juo štai tie, kuriuos jis užpelnė, jo priekyje tie, kuriuos įsigijo. Ganys kaip piemuo savo bandą, savąja ranka jis surinks ją. Nešios ėriukus prie krūtinės, vedžios vedekles rūpestingai“.
Skaitiniai prieš evangeliją gali būti kaip A metais žr. čia

Atliepiamoji psalmė     Ps 103, 1b–4. 24–25. 27–30

Tu, mano siela, Viešpatį šlovink!

Viešpatie Dieve, koks esi didis,

Viešpatie Dieve, koks esi didis,
apsisiautęs grožiu ir kilnybe!
Tave supa šviesybės apsiaustas.
Kaip žydrą nuometą ištiesei dangų. –

Virš jo sutvenkei vandenis, būstinę ten įsikūrei.

Ant debesų atsisėdęs sau skrieji,
vėtrų sparnai tave neša.
Vėjus visur siuntinėji,
su tavim ugnies liepsnos keliauja. –

Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!

Juos išmintingai sukūrei, jų pilna žemė.
Štai plyti jūra bekraštė,
o kiek čia roplių ropinėja,
kiek didelių ir mažyčių gyvūnų! –

Iš tavęs laukia peno kas gyvas,

o tu maitini, kam kada reikia.
Tu daliji, ir jie patenkinti ima,
iš tavo rankos sočiai maitinas. –

Tau pasislėpus, jie išsigąsta,

krinta, kai atimi kvapą, ir dulkėmis virsta.
Atsiunti tu savo dvasią, ir kyla gyvybė,
ir atnaujini žemės veidą. –

Antrasis skaitinys     Tit 2, 11–14; 3, 4–7

Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Titui.
Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties – mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir suburtų sau nuskaistintą tautą, uolią geriems darbams. Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms. Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Išganytoją Jėzų Kristų, kad, nuteisinti jo malone, taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojais.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Lk 3, 16

Aleliuja. – Ateis už mane galingesnis, – sakė Jonas: – jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi – Aleliuja.

Evangelija     Lk 3, 15–16, 21–22

Kai Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“. Kai, ­visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, dovanas, kurias aukojame tavo mylimojo Sūnaus apsireiškimo dieną. Tegul šios tikinčiųjų atnašos pavirs tąja Auka, kuria jis yra nuplovęs pasaulio nuodėmes. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Kristaus Krikšto paslaptis
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, kad nuostabiais ženklais palydėjai Jėzaus krikštą Jordano upėje. Balsui iš dangaus nuaidėjus, mes tikime, kad tavo Žodis gyvena tarp mūsų, o Šventajai Dvasiai tarsi balandžiui nusileidus, suprantame, kad tavo Sūnus Kristus yra pateptas džiaugsmo aliejumi ir atsiųstas nešti vargdieniams gerosios naujienos. Todėl drauge su dangaus galybėmis mes čia, žemėje, garbiname tavo didybę nepaliaujama giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Plg. Jn 1, 32. 34

Apie Jėzų Jonas paskelbė: „Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.

Komunijos malda

Šventomis dovanomis pasisotinę, karštai meldžiame tave, maloningasis Viešpatie, kad, ištikimai klausydami vienatinio tavo Sūnaus, galėtume vadintis ir būti tavo vaikai.

Nuo rytdienos prasideda eilinis liturginių metų laikas. Sekantis sekmadienis yra 2 eilinis sekmadienis žr.
Čia