Spausdinti

Liturginiai tekstai A Kristaus Krikštas


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija


Įžangos priegiesmis      Plg. Mt 3, 16–17

Viešpačiui pasikrikštijus, atsivėrė dangus; Šventoji Dvasia pleveno virš jo kaip balandis, o Tėvo balsas prabilo:„Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, tu Jėzų Kristų, šiandien Jordane pasikrikštijusį, Šventajai Dvasiai ant jo nusileidžiant, iškilmingai paskelbei esant tavo mylimąjį Sūnų; padaryk, kad ir mes, tavo įsūnytieji vaikai, iš vandens ir Šventosios Dvasios atgimę, visada tau mieli būtume.

Arba:

Dieve, tavo vienatinis Sūnus apsireiškė žmogiškame kūne; padaryk, meldžiame, kad, matydami jį esant panašų į mus išore, pagal jį atsinaujintume vidumi. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys     Iz 42, 1–4. 6–7

Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuosi
Iš pranašo Izaijo knygos.
Štai ką sako Viešpats: „Štai mano tarnas, kurį aš remiu, – mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi. Suteikiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Jis nerėks, nekels triukšmo, ir gatvėje nesigirdės jo balso. Jis nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dagčio; jis ištikimai neš teisybę. Jisai nenuvargs, nepails, kol žemėje įkurs teisingumą. Ir lauks jo nurodymų salos. Aš, Viešpats, pašaukiau tave teisingumui, paimsiu tave už rankos ir ginsiu. Tave padarysiu sandora tautai, šviesa pagonims – neregių akims atverti, belaisviams iš kalėjimo išvesti, tamsiojoje sėdintiems suimtiesiems paleisti“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 28, 1a ir 2. 3ac–4. 3b ir 9b–10

Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.

Jūs, Dievo sūnūs, šlovinkit Viešpatį,

šlovinkit Dievo didingąjį vardą,
garbinkit jį iškilmingai. –

Virš vandenų pasigirsta Viešpaties balsas!

Viešpats viršum vandenynų plačiųjų!
Viešpaties balsas galingas!
Skardus Viešpaties balsas! –

Dievo didybė sugriaudžia!

Ir jo šventovėj – „Šlovė!“ visi šaukia.
Viešpaties sostas virš tvano,
jis viešpataus kaip Valdovas per amžius. –

Antrasis skaitinys     Apd 10, 34–38

Viešpats jį patepė Šventąja Dvasia
Iš Apaštalų darbų.
Atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Iš tiesų, aš dabar suprantu, jog Dievas nėra žmonėms šališkas. Jam brangus bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė taiką. Šitas yra visų Viešpats. Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir galybe, kaip jis vaikščiojo, darydamas gera ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo“.

Posmelis prieš evangeliją     Plg. Mk 9, 7

Aleliuja. – Atsivėrė dangus, ir nuskambėjo Tėvo balsas: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ – Aleliuja.

Evangelija     Mt 3, 13–17

Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, plevenančią virš jo
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, nusileidžiančią tarsi balandį ir plevenančią virš jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, dovanas, kurias aukojame tavo mylimojo Sūnaus apsireiškimo dieną. Tegul šios tikinčiųjų atnašos pavirs tąja Auka, kuria jis yra nuplovęs pasaulio nuodėmes. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Kristaus Krikšto paslaptis
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, kad nuostabiais ženklais palydėjai Jėzaus krikštą Jordano upėje. Balsui iš dangaus nuaidėjus, mes tikime, kad tavo Žodis gyvena tarp mūsų, o Šventajai Dvasiai tarsi balandžiui nusileidus, suprantame, kad tavo Sūnus Kristus yra pateptas džiaugsmo aliejumi ir atsiųstas nešti vargdieniams gerosios naujienos. Todėl drauge su dangaus galybėmis mes čia, žemėje, garbiname tavo didybę nepaliaujama giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Plg. Jn 1, 32. 34

Apie Jėzų Jonas paskelbė: „Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.

Komunijos malda

Šventomis dovanomis pasisotinę, karštai meldžiame tave, maloningasis Viešpatie, kad, ištikimai klausydami vienatinio tavo Sūnaus, galėtume vadintis ir būti tavo vaikai.