Spausdinti

Liturginiai tekstai C Švč. Jėzaus Širdis


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis    Ps 32, 11. 19

Iš kartų į kartas eina jo Širdies mintys. Jis žmonių gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina.

Pradžios malda

Visagali Dieve, mes didžiuojamės tavo mylimojo Sūnaus Širdimi ir šloviname nuostabias jos geradarybes;­ leisk mums visuomet apsčiai semtis malonių iš to dangiško dovanų šaltinio.

Arba:

Gailestingasis Dieve, iš mūsų nuodėmėmis sužeistos savo Sūnaus Širdies tu teiki begalinių meilės turtų. Padaryk, kad visada būtume jai atsidavę ir deramai atsilygintume už savo bei kitų nedėkingumą.

Pirmasis skaitinys     Ez 34, 11–16

Nuvesiu į ganiavą savo avis ir duosiu joms pailsėti
Iš pranašo Ezechielio knygos.
Viešpats Dievas taip sako: “Surinksiu savąsias avis ir pats jomis pasirūpinsiu. Kaip piemeniui rūpi nuklydę bandos gyvuliai, taip aš pasirūpinsiu savo avimis ir grąžinsiu jas iš visų vietų, kur jos pasiklydo tamsią, apsiniaukusią dieną. Išvesiu jas iš tautų, išrinksiu jas iš kraštų, pargabensiu į jųjų šalį. Ganysiu jas po Izraelio kalnus ir klonius, po gyvenamas šalies vietoves. Geron ganyklon nuvesiu, Izraelio kalnyne bus jų ganymosi vietos. Tenai jos ganysis vešlioje žolėje, Izraelio kalnyne ras gerą ganyklą. Nuvesiu į ganiavą savo avis ir duosiu joms pailsėti – tai Viešpaties Dievo žodis. Paklydusias aš suieškosiu, atsiskyrusias susigrąžinsiu, sužeistas perrišiu, nusilpusias pamaitinsiu, riebias ir sveikas prižiūrėsiu. Aš būsiu jų ganytojas ir saugosiu jas kaip dera”.

Atliepiamoji psalmė     Ps 22, 1–6

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja,
leidžia man atilsėti paversmy;
manąją sielą gaivina,
veda mane teisingais takais savo garbei. –

Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu,

aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.
Tavo lazda, vėzdas galingas,
drąsą man duoda. –

Tu man keli vaišes,

o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę. –

Tavoji malonė ir meilė palydi

kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. –

Antrasis skaitinys     Rom 5, 5–11

Dievas mums parodė savo meilę
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota. Mums dar tebesant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius. Vargu, ar kas sutiktų mirti už teisųjį; nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes tebebuvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame nuteisinti jo krauju, mes būsime jo išgelbėti nuo rūsčios bausmės. Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikino su Dievu jo Sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Negana to, – mes dar galime didžiuotis Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris mus sutaikino.

Posmelis prieš Evangeliją     Jn 10, 14

Aleliuja. – Aš – gerasis ganytojas,– sako Viešpats; – aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane. – Aleliuja.

Arba:    Mt 11, 29ab

Aleliuja. – Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 15, 3–7

Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Luką.
Jėzus pasakė fariziejams palyginimą: “Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: ‘Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!’ Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti”.

Atnašų malda

Pažvelk, Viešpatie, į savo brangiausio Sūnaus Širdies neapsakomą meilę, ir mūsų atnašos bus tau maloni dovana, atsilygins už nusikaltimus.

Dėkojimo giesmė

Begalinis Kristaus gerumas.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Iš nuostabios meilės žmonijai jis pasiaukojo mirti ant kryžiaus ir, iš atverto šono liedamas kraują bei vandenį, davė sakramentams galybę. Ir visi, atvertos Širdies kvietimą išgirdę, su džiaugsmu gali nuolat semtis malonių iš to išganymo šaltinio. To dėlei su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujama giesme: Šventas...

Komunijos priegiesmis    Jn 7, 37–38

Jėzus šaukia: „Jei kas trokšta, teateinie pas mane, teatsigeria! Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“.

Arba:    Jn 19, 34

Vienas kareivis ietimi perdūrė Jėzui šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens.

Komunijos malda

Švenčiausiasis meilės Sakramentas, Viešpatie, teuždega mus šventa meile, kuri nuolat trauktų prie tavo Sūnaus ir išmokytų matyti jį kiekviename žmoguje.