Spausdinti

Liturginiai tekstai C Švč. Trejybė


Švenčiausioji Trejybė

I sekmadienis po Sekminių


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

MIŠIOS

Įžangos priegiesmis

Garbinkime Dievą Tėvą, ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią, nes pasigailėjo mūsų.

Pradžios malda

Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį – ir Šventumo Dvasią, tu atskleidei žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums, šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti amžinosios Trejybės garbę ir lenktis jos didingajai vienybei.

Pirmasis skaitinys     Pat 8, 22–31

Dar žemės nebuvo, kai išmintis prasidėjo
Iš Patarlių knygos.
Amžinoji Išmintis sako:
„Kelių pradžioje mane Viešpats turėjo, –
prieš darbus pirmuosius pradėdamas veikti.
Man pagrindas būvio padėtas prieš amžius –
kai laikas dar nėjo ir žemės nebuvo.
Nebuvo dar jūsų, kai aš prasidėjau,
nebuvo šaltinių, vanduo iš kur kyla.
Kalnai dar nebuvo tuomet susidarę,
nei kalvos iškilę, kai aš prasidėjau.
Kūrėjas nebuvo padaręs dar žemės,
nei pievom, laukais jos nebuvo suskirstęs.
Su juo bendrai dirbau, kai dangų jis tvarkė,
kai skliautą matavo viršum vandenynų,
kai debesis telkė aukštojoj padangėj,
gilių vandenynų versmes kai atvėrė,
kai jūrai didingai ribas išvedžiojo,
kad šėlstančios bangos neperžengtų kranto,
kai žemei jis tvirtąjį pamatą dėjo, –
buvau patikėta darbų jo vadovė.
Aš didelį džiaugsmą jam kėliau kasdieną,
akivaizdoj jo aš linksma šokinėjau,
žaismingai bėgiojau po visą pasaulį –
be galo džiugu man lankytis pas žmones“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 8, 4–9

Viešpatie, mūsų Valdove,
koks įstabus tavo vardas pasauly!

Kai pasižiūrim į tavo dangų, tavo rankų sukurtą,

į mėnulį, žvaigždes, tvariai padarytas,
tariam: „Kas gi žmogus, kad tu jį dar atmintum,
kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum?!“ –

Jį padarei ne ką menkesnį už angelus,

garbe ir grožiu jį vainikuoji.
Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui.
Jam po kojų tu visa paklojai: –

Jaučius, avis – visus aliai vieno,

net lauko žvėris,
padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų –
visa, kas marių platybėse plauko. –

Antrasis skaitinys     Rom 5, 1–5

Taikoje su Dievu per Kristų; meilė širdyse išlieta Šven­tosios Dvasios
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išbandytą dorybę, išbandyta dorybė – viltį. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota.

Posmelis prieš Evangeliją     Apr 1, 8

Aleliuja. – Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai – Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 16, 12–15

Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano; Dvasia ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus bylojo savo mokiniams: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“.

Atnašų malda

Viešpatie, mūsų Dieve, su meile šaukiamės tavo šventojo vardo; teikis pašventinti atnašas, kurias tau štai aukojame, ir jų galia mus pačius paversti amžina auka tavo garbei.

Dėkojimo giesmė

Švč. Trejybės paslaptis.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu su vienatiniu Sūnumi ir Šventąja Dvasia esi vienas Dievas ir vienas Viešpats; nėra tai asmens vienumas, bet trijų Asmenų prigimties bendrumas. Ką, tavo apreiškimu tikėdami, mes žinome apie tavo didybę, lygiai tą pat pripažįstame Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Taigi, išpažindami tikrą ir amžiną dievystę, mes garbiname ir prigimties vienumą, ir Asmenų skirtingumą, ir lygų jų garbingumą. Jį šlovindami angelai ir arkangelai, cherubinai ir serafinai amžiais sutartinai gieda: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Gal 4, 6

Kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į jūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“

Komunijos malda

Viešpatie Dieve, tebūna naudingas mūsų sielai ir kūnui šio sakramento priėmimas ir amžinosios Švenčiausios Trejybės bei nedalomos Vienybės išpažinimas.