Spausdinti

Meditacija A 12 08

Švč. Mergelės Marijos nekaltasis prasidėjimas

Iškilmė

 

  Liturginiai tekstai

 

Dievu nėščia

 

Skaisčiausioja,
Gražiausioja
Dangaus Lelija,
Dievagimdė,
Žalkčiatramdė
Pana Marija!
Tėvo duktė amžina,
Dievo sūnaus motina,
Pažadėta,
Numylėta
Dvasios švenčiausios!

Mes iš rojaus

Sutvertojaus
Buvom išmesti;
Smerties kalti,
Sekėm žalktį,
Griekan įvesti.
Tu gi žalkčio nebijai,
Šventa žemėn atėjai:
Tu pamynei,
Tu sutrynei
Puikią jam galvą.

Visi žmonės

Be malonės
Gimėm griekuose,
Nedorybėj
Ir bjaurybėj,
Žuvom varguose;
Tu gi grieko nežinai,
Šventa graži amžinai
Prasidėjai,
Užtekėjai,
Mylistos pilna!

Skaisti, šviesi,

Daili, tiesi,
Šventa, nekalta,
Ant aukštybių
Ir galybių
Dangaus iškelta.
Saule apsisiausdama,
Mėnesį pamindama,
Galva šventa,
Apdabinta
Dvylika žvaigždžių!

Neregėta,

Negirdėta
Dievo dovana:
Ir negimdžius,
Ji pagimdžius,
Visados pana!
Tu mergaitė amžina,
Dievu isčioj nešina!
Zomatuotas
Ir ženkluotas
Rojaus šaltinis!

Dievu nėščia,

Eini pėsčia,
Pragarą trankai!
Kerubinai,
Serapinai,
Aniolų pulkai,
Visi žemyn lenkdamies,
Kloniojas tau džiaugdamies!
Dreba, tinta
Sutrepinta
Žalkčio galybė!

Tu pagirta,

Mums paskirta
Motina žmonių!
Meilės jausmais,
Širdies skausmais
Peilių septynių;
Reikė sūnus smerčiai duot
Idant žmonės išvaduot:
Tu kentėjai,
Išstovėjai
Gyva po kryžium!

Vysk. Antanas Baranauskas, † 1902

Biografija