Spausdinti

Meditacija A 14 eilinis


Liturginiai tekstai

 

Ko ieškome?

 

O Viešpatie! O mano Dieve! Tavo žodžiai yra gyvybės žodžiai, kur visi mirtingieji randa tai, ko trokšta, jeigu tik jie sutinka ten ieškoti. Tačiau ko stebėtis, mano Dieve, kad užmirštame tavo žodžius, sužeisti savo beprotybės ir apatiškumo dėl mūsų blogų veiksmų? O mano Dieve!.. Dieve!.. Dieve, autoriau visko, kas yra sukurta! Kas būtų ši kūrinija, jei tu norėtum, Viešpatie, sukurti dar daugiau? Tu esi visagalis, tavo darbai yra nesuprantami (plg. Job 9, 10). Padaryk, Viešpatie, kad Tavo žodžiai niekada nenutoltų nuo mano minčių.
Tu sakai: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11, 28). Ko daugiau norime, Viešpatie? Ko prašome? Ko ieškome? Kodėl pasaulio žmonės paklysta, ar ne todėl, kad ieško jie laimės? O Dieve! O Dieve! Ką aš matau, Viešpatie? O skausmas! O didis apakimas! Mes jos ieškome, šios laimės, ten, kur neįmanoma jos rasti. O kūrėjau, pasigailėk savo kūrinių! Pažvelk, mes nesuprantame patys savęs, nežinome, ko trokštame, ir tai, ko prašome, mums išsprūsta. Duok mums šviesos, Viešpatie! Pažvelk, jos labiau mums reikia, nei aklam gimusiam, jis troško regėti šviesą ir negalėjo (plg. Jn 9, 1 ir Mk 10, 51), o dabar, Viešpatie, atsisakoma matyti. Ar yra labiau nepagydoma liga? Čia, mano Dieve, pratrūks tavo galybė, čia suspindės tavo gailestingumas.
Ak! Kokį prašymą į tave kreipiu, o tikrasis Dieve, mano širdies Dieve! Aš meldžiu tavęs mylėti tą, kas tavęs nemyli, atidaryti tam, kas nesibeldžia, suteikti sveikatą tam, kam malonu būti ligoniu, kas ieško ligos. Tu sakei, o mano Mokytojau, jog atėjai ieškoti nusidėjėlių (plg. Mt 9, 13); štai jie, Viešpatie, tikri nusidėjėliai! O tu, mano Dieve, užmiršk mūsų apakimą, žiūrėk vien tik į kraujo upes, kurias išliejo tavo Sūnus dėl mūsų. Tesuspindi tavasis gailestingumas tokio kraštutinio piktumo gelmėje! Atsimink, Viešpatie, kad esame tavo kūrinys, ir išgelbėk mus savo gerumu ir gailestingumu!

Šv. Jėzaus Teresė Avilietė, † 1582

Biografija