Spausdinti

Meditacija A 3 eilinis


Liturginiai tekstai

 

Atsivertimas

 

Krikščionims, kaip ir visiems tiems, kurie supranta tikrąją teologinę žodžio „nuodėmė“ prasmę, elgesio, mąstymo arba gyvenimo būdo pakeitimas, kalbant bibline kalba, reiškia „atsivertimą“ (žr. Mk 1, 15; Lk 13, 3. 5; Iz 30, 15). Šis atsivertimas kaip tik ir rodo ryšį su Dievu, su kalte, jos padariniais, kartu ir su artimu, atskiru žmogumi arba bendruomene. Dievas, kuris „laiko savo rankoje galingojo širdį“ ir valdo visų žmonių širdis, laikydamasis savo pažado, per savo Dvasią „akmenines širdis“ gali pakeisti į „kūniškas širdis“ (žr. Ez 36, 26).
Trokštamo atsivertimo kelyje, kuris veda į moralinių kliūčių nugalėjimą, kaip teigiama moralinė vertybė pasirodo vis didėjantis tarpusavio priklausomumas tarp žmonių ir tautų sąmoningumas. Tas faktas, kad įvairiose pasaulio šalyse žmonės jaučia – lyg tai liestų juos pačius – neteisybes ir žmogaus teisių pažeidimus toli esančiose šalyse, kur jie, be abejo, niekad nenuvyks, yra kitos susitelkusios sąmonėje tikrovės ženklas, įgaunantis moralinę reikšmę.
Visų pirma tai liečia tarpusavio priklausomumą, pajaustą tartum būtiną santykių šiuolaikiniame pasaulyje sistemą su savo ekonominiais, kultūriniais, politiniais ir religiniais komponentais ir iškeltą į moralinės kategorijos gretas. Teisingas atsakas į šį taip suprantamą tarpusavio priklausomumą, kaip moralinė ir visuomeninė pažiūra, kaip „dorybė“, yra solidarumas. Taigi toks solidarumas nėra jausmas miglotos užuojautos ar paviršutiniško graudulio dėl blogio, kurį patyrė tokia daugybė asmenų, tiek artimų, tiek tolimų.
Priešingai, tai tvirtas ir atkaklus nusistatymas dirbti dėl bendro gėrio, t.y. dėl visų ir kiekvieno gerovės, nes visi mes iš tiesų esame atsakingi už visus. Toks nusistatymas yra pagrįstas tvirtu įsitikinimu, jog visiškam išsivystymui trukdo pelno ir valdžios troškimas, apie ką jau esame kalbėję. Tokios pažiūros ir „nuodėmės struktūros“ gali būti nugalėtos (žinoma, per dievišką malonę) tik diametraliai priešingu elgesiu: rūpinimusi artimo gerove, pasirengimu (evangeline šio termino prasme) „žūti“ už kitą, užuot jį išnaudojus, ir „tarnauti jam“, užuot engus jį trokštant sau pelno (žr. Mt 10, 40–42; 25; Mk 10, 42–45; Lk 22, 25–27).
¹ Žr. Liturgia Horarum, Feria III Hebdomadae III ac Temporis per annum, Preces ad Vesperas.

Jonas Paulius II, † 2005

Biografija