Spausdinti

Meditacija B 03 04


Liturginiai tekstai

„Kaip aš jus mylėjau“

 

Neleisdami sau niekinti kitų, apkalbinėti (2 Tim 2, 14) ir ginčytis, tegu broliai kaip įmanydami vengia plepėti, kiek tik Viešpats jiems suteikia tam progų. Nei tarpusavy, nei su kitais neturi kilti kivirčų. Tegu pasitenkina nuolankiai kiekvienam atsakydami: „Esame nenaudingi tarnai“ (Lk 17, 10). Jie privalo nepasiduoti pykčiui, nes Evangelija perspėja: „Jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‚Pusgalvi!‘, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‚Beproti!‘, tas smerktinas į pragaro ugnį“ (Mt 5, 22).
Broliai įpareigoti mylėti vienas kitą, nes mūsų Viešpats sako: „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 15, 12). Ir tegu jie įrodo savo meilę darbais, kaip moko šv. Jonas: „Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“ (1 Jn 3, 18).
Jie turi apie nieką blogai nekalbėti (Tit 3, 2), nesiskųsti nei liežuvauti ar šmeižti, nes parašyta: „Jie – Dievo nekenčiami šmeižikai ir apkalbinėtojai“ (Rom 1, 29). Tegu būna „romūs, visiems žmonėms terodo meilumą“ (Tit 3, 2), nekritikuodami ir nesmerkdami. Kaip moko mūsų Viešpats, jie neturi prisileisti net minties kad ir apie lengviausias kitų kaltes (plg. Mt 70 3; Lk 6, 41), bet verčiau su sielos skausmu teperkrato savąsias (Iz 38, 15). Jie turi stengtis „įeiti pro ankštus vartus“ (Lk 13, 24), nes, Evangelijos žodžiais tariant: „Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“ (Mt 7, 14).

Šv. Pranciškus Asyžietis, † 1226

Biografija