Spausdinti

Liturginiai tekstai 03 04


Šv. Kazimieras

 Pirmasis Lietuvos globėjas

 

Laisvas minėjimas, Lietuvoje iškilmė

Įvadas AB; Įvadas C

Visuotinė malda

Meditacija A; Meditacija B; Meditacija C.

 

Įžangos priegiesmis    Mt 5, 7–8

„Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą“, – skelbia Kristus.

Arba:

Ausk Marijai rožių giją, mano siela nerami, skelbk gerumą, prakilnumą ilgesinga širdimi!

Pradžios malda

Šventajam Kazimierui užtariant, suteik mums, visagali Dieve, malonę visą gyvenimą teisia ir tyra širdimi tavęs klausyti, nes tau tarnauti – tai viešpatauti.

Arba:

Visų tautų Tėve, amžinasis Dieve, leisk šventajam Kazimierui amžiais globoti mūsų Tėvynę, kad mūsų širdyse­ liepsnotų gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilė, kad jaunimas suprastų tyro gyvenimo grožį ir visa tauta gyventų taikoje ir gerovėje.

Pirmasis skaitinys    Kun 19, 1–2. 17–19a

Mylėk savo artimą kaip save patį
Iš Kunigų knygos.
Viešpats kalbėjo Mozei: „Prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir jiems pasakyk: ‘Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas. Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabark giminietį, tada tu dėl jo neturėsi nuodėmės. Nekeršyk savo tautiečiams ir nejausk jiems pagiežos. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu Viešpats: laikykitės mano nustatymų’“.

Atliepiamoji psalmė    Ps 14, 2–5

Viešpatie, kas gi galės tavo namuos pasilikti?

Tasai, kas nesuteptas vaikšto,

kas elgiasi teisingai,
kas iš širdies kalba tiesą,
kas liežuviu nė vieno nešmeižia. –

Kas kitam nieko pikta nedaro,

neužgaulioja kaimyno;
kas griežtai nedorėlį smerkia,
o Viešpaties bijančius gerbia. –

Kas be palūkanų skolina,

nepriima kyšių prieš žmogų nekaltą.
Kas šitaipos elgias,
bus tvirtas per amžius. –

Antrasis skaitinys    Fil 3, 8–14

Siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams.
Broliai! Aš visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Nesakau, kad jau esu šito pasiekęs ar tapęs tobulas, bet aš vejuosi, norėdamas pagauti, nes aš jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje.

Posmelis prieš evangeliją    Jn 13, 34

(Aleliuja). – Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats, – kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. – (Aleliuja).

Evangelija    Jn 15, 9–17

Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus bylojo savo mokiniams: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų. Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

Atnašų malda

Gailestingasis Dieve, maloniai pažvelk į šias atnašas, kurias tau aukojame, prisimindami, su kokia meile šventasis Kazimieras Mišiose dalyvaudavo.

Komunijos priegiesmis    Jn 13, 35

„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“, – sako Kristus.

Arba:    Mt 13, 45–46

„Su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“.

Komunijos malda

Dangiškame pokylyje mus pasotinęs, gailestingasis Dieve, suteik malonę, kad, žengdami šventojo Kazimiero pėdomis, noriai vykdytume tavo įsakymus.

Iškilmingas palaiminimas

Dievas, šventųjų garbė ir džiaugsmas, amžinomis gėrybėmis teapipila jus, šių pamaldų dalyvius.
Amen.
Šventųjų užtarimu iš visokio blogio išvaduoti ir jų gyvenimo pavyzdžiu mokomi, Dievui ir žmonėms visuomet stropiai tarnaukite.
Amen.
Teduoda jums Dievas su visais šventaisiais džiaugtis toje tėvynėje, kur angelų laimėje gyvenančiais savo nariais džiaugiasi ir didžiuojasi Kristaus Bažnyčia.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.