Spausdinti

Meditacija B Adventas 3


Liturginiai tekstai

Be paliovos melskitės!

Malda yra tobuliausias ir dieviškiausias veiksmas, kokį tik įstengia atlikti protinga siela. Įgyvendinti šį vienintelį esminį veiksmą ir yra tikslas, dėl kurio siela buvo sukurta, nes tik maldoje siela susivienija su Dievu. Ir todėl malda yra reikalingiausia iš visų kitų veiksmų bei priedermių.
Kalbėdami apie tokį reikalingumą galime sakyti, jog: 1) tiktai maldoje mes susijungiame su Dievu, mūsų galutiniu tikslu, o kai esame atsiskyrę nuo Jo ir užsisklendę savyje, tada randasi pagrindinės mūsų negandos; 2) per maldą yra gaunama, įtvirtinama bei atrandama malonė ir visas gėris; kadangi Dievas yra visokio gėrio šaltinis, visas gėris ir ateina per Jį tik meldžiantis; 3) tik per maldą pašventinami visi geri išoriniai dalykai, kad taptų mums palaiminimais; 4) malda lavina visas dorybes, nes visi geri darbai yra antgamtiškai nuopelningi tik tuomet, kai kyla iš vidinio sielos judesio, keliant ir kreipiant ją į Dievą (ir šis judesys yra malda); taigi visa, kas daroma, išskyrus maldą ir maldos skatinamus veiksmus, yra tik truputį geriau už grynosios gamtos veiksmą; 5) nėra jokio kito veiksmo kaip malda, kuris taip nederėtų su nuodėme; galėtume skęsdami nuodėmėse duoti išmaldą, pasninkauti, kalbėti brevijorių, priimti šv. Komuniją, paklusti savo vadovams ir t. t., tačiau neįmanoma išlaikyti tikrosios sielos maldos ir toliau sąmoningai gyventi nuodėmės kaltėje, nes per maldą atsivertusi ir su Dievu susivienijusi siela negali tuo pat metu būti nusigręžusi bei atsiskyrusi nuo Jo; 6) artėdami prie Dievo vien per maldą esame iškeliami virš visų nelaimių, nes be maldos mažiausioji neganda priblokštų mus; todėl malda yra tikrasis vaistas nuo visokių sielvartų, kaltės jausmų, graužaties ir t. t.

Augustinas Beikeris, † 1641

Biografija