Spausdinti

Meditacija B Kalėdų naktis


Liturginiai tekstai

 

Dangaus kareivija

 

Mūsų Viešpats ir Gelbėtojas gimsta Betliejuje, ir „gausi dangaus kareivija“ garbina Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms“ (Lk 2, 13–14). Štai šitaip byloja „gausi dangaus kareivija“, nes jau pritrūko jėgų teikti žmonėms pagalbą ir suprato nebegalinti jai patikėto darbo atlikti viena, apsieiti be to, kuris tikrai gali išgelbėti ir padėti žmonių vadovams gelbėti žmones. Kaip yra parašyta evangelijoje (Jn 6, 18–21), mokiniai, ežeru sunkiai nusiyrę prieš smarkų vėją dvidešimt penkis ar trisdešimt stadijų, jau pavargo ir niekaip negalėjo pasiekti uosto, ir paskui prisiartino Jėzus, nuramino siautėjančias bangas ir trankomą iš visų pusių laivą išgelbėjo nuo didžiulio pavojaus.
Čia turėtum suprasti, jog ir angelai tikrai norėjo teikti žmonėms pagalbą ir gydyti juos nuo jų negalių, nes „visi yra tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą“ (Žyd 1, 14), ir jie gelbėjo žmonėms tiek, kiek leido jų jėgos; tačiau jie suprato, kad jų siūlomas vaistas per silpnas, kad galėtų išgydyti anuos nuo ligų. Toliau, kad iš pavyzdžio galėtum suprasti, apie ką kalbame, įsivaizduok miestą, kuriame serga daugybė ligonių ir pluša didžiulis gydytojų būrys; žmones kamuoja visokios žaizdos, kasdien į apmirusius kūnus smelkiasi plintanti gangrena, tačiau gydantys daktarai niekaip nepajėgia rasti naujų vaistų ir pasitelkdami savojo mokslo išmanymą susidoroti su tokio masto neganda. Ir jiems esant tokioje padėtyje, įsivaizduok, atvyksta koks nors vyriausiasis gydytojas, iš visų geriausiai išmanantis medicinos mokslą, o anie, kurie pirmiau nepajėgė išgydyti, matydami, kaip mokytojui ranką pridėjus traukiasi gangrena, nepasiduoda pavydui, nesikankina iš apmaudo, bet liaupsina vyriausiąjį gydytoją ir šlovina Dievą už tai, kad jiems ir ligoniams jis atsiuntė šitokio didžio išmanymo vyrą.
Panašiai pasigirdo ir „gausi angelų kareivija“, giedanti: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms.“ Mat Dievas, ateidamas į pasaulį, „sudarė kryžiaus krauju taiką, – per jį sutaikino visa, kas yra žemėje ir danguje“ (Kol 1, 20). Ir angelai, norėdami, kad žmonės prisimintų savo Kūrėją, kai patys jau visas jėgas atidavė žmonėms išgydyti, o anie vis tiek nenorėjo priimti sveikatos, žvelgia į tą, kuris galėtų išgydyti, ir garbindami gieda: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė.“

Origenas, † apie 254

Biografija