Spausdinti

Liturginiai tekstai ABC Kalėdų naktis

Kalėdų rytas

Kalėdų diena

Įvadas A B; Įvadas C

Visuotinė malda;

Meditacija AMeditacija B; Meditacija C

 

Įžangos priegiesmis     Ps 2, 7

Viešpats man pasakė: „Tu mano Sūnus, pagimdęs esu tave šiandien“.
Arba:
Visi džiaukimės Viešpačiu, nes atėjo pasaulio Atpirkėjas. Šiandien iš dangaus nusileido tikroji ramybė.

Pradžios malda

Dieve, šią švenčiausiąją naktį užtvindęs tikrosios šviesos srautais, leisk mums džiaugtis danguje ta šviesybe, kurios paslaptis patiriame žemėje.

Pirmasis skaitinys     Iz 9, 1–3. 5–6

Sūnus mums duotas
Iš pranašo Izaijo knygos.
Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsos šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiūgauja grobį dalijant. Juk tu išardysi juos slėgusį jungą, sulaužysi vergusį vėzdą – gainiotojo lazdą, kaip Midiano dieną. Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas. Ant jojo pečių viešpatavimas. Vadins jį vardais: „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Taikos Kunigaikštis“. Didi jo valdžia, ir taika begalinė. Valdys jis Dovydo sostą ir jo karalystę. Jis stiprins ir grįs ją teisybe ir teise nuo šiol ir per amžius. Kareivijų Viešpaties uolumas šitai įvykdys.

Atliepiamoji psalmė     Ps 95, 1–3. 11–13

Šiandien mums gimė Išganytojas.
Jis yra Viešpats Mesijas.

Viešpačiui naują giesmę giedokit,

giedokite jam visos šalys.
Giedokite Viešpačiui,
šlovę duokit jo vardui. –

Skelbkit kasdien, kad jis išganymą neša.

Skelbkit pagonims jo garbingumą,
tautoms – jo nuostabius darbus. –

Tesidžiaugia dangūs, tekrykštauja žemė.

Tešniokščia jam jūra, pripildyta gyvių.
Laukai su javais tegu kelia linksmybes.
Tegu girių medžiai Viešpačiui siaudžia. –

Kai jis šit ateina,

ateina tvarkyti pasaulio.
Jis tvarko pasaulį teisingai,
ištikimiausiai valdo žmoniją. –

Antrasis skaitinys     Tit 2, 11–14

Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Titui.
Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties – mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir suburtų sau nuskaistintą tautą, uolią geriems darbams.

Posmelis prieš evangeliją     Lk 2, 10–11

Aleliuja. – Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 2, 1–14

Šiandien jums gimė Išganytojas
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsaky­mas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirma­sis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo už­sirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino jai metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.
Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pa­kaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Ne­bijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženk­las: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėd­žiose“. Staiga prie angelo atsirado gausinga dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

Tikėjimo išpažinimas

Klaupiama tariant: „Šventosios Dvasios veikimu... gimė iš Mergelės Marijos.“

Atnašų malda

Šiandienės šventės atnašas, o Dieve, maloniai priimk ir Mišių aukos dalyvius padaryk panašius į savo vienatinį­ Sūnų, kuriame mūsų žmogystė yra suvienyta su dievyste. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Kalėdų

Komunijos priegiesmis     Jn 1, 14

Žodis tapo kūnu, ir mes regėjome jo šlovę.

Komunijos malda

Atpirkėjo gimimą džiaugsmingai švenčiantiems duok mums, Viešpatie, ryžto taip gyventi, kad būtume verti jo draugystės danguje, kur jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Iškilmingas palaiminimas

Žr. Kalėdų dienos Mišios.