Spausdinti

Meditacija B Šeštinės


Liturginiai tekstai

Skelbkite Evangeliją

Taigi misijų veiklos laikas trunka nuo pirmojo Viešpaties atėjimo iki antrojo, kai Bažnyčia iš visų keturių pasaulio šalių kaip pjūties derlius bus surinkta į Dievo karalystę. Iki Viešpats ateis, Evangelija turi būti skelbiama visoms tautoms (plg. Mk 13, 10).
Misijų veikla yra ne kas kita ir ne mažiau, kaip paties Dievo plano atskleidimas arba apreiškimas ir įgyvendinimas pasaulyje bei istorijoje, kurioje Dievas per misijas regimai atbaigia išganymo istoriją. Skelbiamu Dievo žodžiu ir švenčiamais sakramentais, kurių centras ir viršūnė yra švenčiausioji Eucharistija, ji pasiekia Kristaus, išganymo šaltinio, dalyvavimą ir artumą. O nuo visų tautose randamų tiesos ir malonės pradmenų, rodančių nelyginant paslėptą Dievo buvimą, ji nuvalo blogio užkrautą ir grąžina juos autoriui Kristui, kuris griauna velnio valdžią ir naikina daugeriopą nusikaltimų piktybę. Šitaip visa, kas tik žmonių širdyje ir dvasioje ar jų apeigose bei kultūroje aptinkama pasėta gera, ne tik nepražūva, bet yra pagydoma, pakylėjama ir atbaigiama Dievo garbei, velnio sąmyšiui ir žmogaus laimei. Šitaip misijų veikla siekia eschatologinės pilnatvės, nes ja Tėvo visagalybės nustatytose ribose ir jo numatytu laiku (plg. Apd 1, 7) plečiama Dievo tauta, kuriai buvo pranašiškai pasakyta: „Praplatink savo palapinės aikštę, ištemk savo pastogės uždangas nešykštėdama“ (Iz 54, 2). Ta veikla mistinis Kūnas auga iki Kristaus pilnatvės amžiaus (plg. Ef 4, 13) ir kyla aukštyn dvasinė šventovė, kurioje Dievas garbinamas dvasia ir tiesa (plg. Jn 4, 23), pastatyta ant apaštalų ir pranašų pamato, pačiam Jėzui Kristui esant kertiniu akmeniu (plg. Ef 2, 20).

Vatikano II Susirinkimas, 1965

Apie Vatikano II Susirinkimą