Spausdinti

Meditacija C Eilinis 14


Liturginiai tekstai

 

Naujasis misijų adventas

 

Metę paviršutinišką žvilgsnį į mūsų pasaulį, būname priblokšti neigiamų faktų, galinčių sukelti pesimizmą. Tačiau toks jausmas nepateisinamas: tikime Dievą, Tėvą ir Viešpatį, tikime jo gerumu bei gailestingumu. Priartėjus trečiajam Atpirkimo tūkstantmečiui, Dievas rengia krikščionybei naują didelį pavasarį, kurio pirmieji ženklai jau matomi. Tiek nekrikščioniškajame, tiek jau seniai krikščioniškajame pasaulyje juntama vis didesnio tautų artėjimo prie Evangelijos idealų bei vertybių tendencija, kurią Bažnyčia stengiasi skatinti. Šiandien ryškėja naujas tautų sutarimas dėl tokių vertybių kaip prievartos bei karo atsisakymas, pagarba žmogaus asmeniui bei jo teisėms, laisvės, teisingumo ir broliškumo troškimas, tendencija įveikti visokias rasizmo bei nacionalizmo atmainas, moters orumo teigimas ir didesnis jos vertinimas.
Krikščioniškoji viltis verčia mus įsitraukti į naująją evangelizaciją bei visuotinę misiją ir melstis, kaip Jėzus išmokė: „Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“ (Mt 6, 10).
Kristaus laukia dar nesuskaičiuojama daugybė žmonių: žmogiškosios ir kultūrinės erdvės, kur Evangelija dar nebuvo skelbiama ar kur Bažnyčia menkai regima, yra tokios plačios, kad reikalauja suvienyti visas jėgas. Rengdamasi švęsti dutūkstantųjų metų jubiliejų, visa Bažnyčia dar labiau įsitraukia į naująjį misijų adventą. Privalome puoselėti savo apaštališkąją aistrą perteikti kitiems tikėjimo šviesą bei džiaugsmą ir šio idealo linkme ugdyti visą Dievo tautą.
Negalime ramiai gyventi matydami milijonus savo brolių ir seserų, išpirktų Kristaus krauju, bet nieko nenutuokiančių apie Dievo meilę. Kiekvienam krikščioniui ir visai Bažnyčiai misijų reikalas turėtų būti pirmutinė užduotis, nes susijęs su amžinąją žmogaus paskirtimi ir yra atsakas į slėpiningo ir gailestingo Dievo planą.

Jonas Paulius II, † 2005

Biografija