Spausdinti

Visuotinė malda Advento 2

 

Liturginiai tekstai

Brangieji, šaukimės Dievo, kuris atsimena savo tautą, idant ją išgelbėtų; tegu jo malonės parengia mus Išganytojo atėjimui.
•    Melskime už Bažnyčią, karūnuotą Amžinojo šlovės karūna: tegu nuo saulėtekio iki saulėlydžio ateina į ją tautos ir teatranda džiaugsmą Dievo šviesoje.
Prašome tave, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***: tebūna išgirstas dykumoje jo balsas, raginantis atsiversti.
•    Tegu Viešpats, kurio rankoje valstybės ir jų vadovai, pakeičia daugelio tautų liūdesio ir skurdo drabužį į savo teisybės ir taikos apsiaustą.
•    Melskime už ateistus, abejinguosius, nusidėjėlius: tenusižemina kiekviena aukštuma, teužsipildo kiekviena dauba ir teišvysta visi žmonės Dievo išgelbėjimą.
•    Melskime už ligonius, vargšus, prislėgtuosius: teatranda jie Viešpatį karališkame Kryžiaus soste.
•    Melskime už (*** ir už visus) mūsų mirusius brolius ir seseris: skaistyklos kelias veikiai tenuveda juos į Dievo šlovės regėjimą.
•    Ir tegu Dievas tęsia mūsų sielose savo malonės darbą iki visiško išbaigimo.
Visagali Dieve, tegu tavo malonė mus visada pasitinka ir lydi, tepalaiko ji mus šiame gyvenime ir teatveria būsimąją laimę atėjimu tavo Vienatinio Sūnaus, kurio karštai trokšdami laukiame. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.