Spausdinti

Liturginiai tekstai C Avento 2


Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Plg. Iz 30, 19. 30

Išrinktoji tauta! Štai ateina Viešpats gelbėti visų giminių. Viešpats leis išgirsti garbingą savo balsą jūsų širdies džiaugsmui.

Pradžios malda

Visagali, gailestingasis Dieve, duok mums tikros išminties ir stiprybės, kad žemiški rūpesčiai nesukliudytų pasitikti ateinantį tavo Sūnų ir gyventi su juo.

Pirmasis skaitinys     Bar 5, 1–9

Dievas parodys tavo spindėjimą
Iš pranašo Barucho knygos.
Nusivilk, Jeruzale, gedulo bei vargo drabužį ir ap­sirenk puošniaisiais rūbais garbės, kurią tau amžiais suteikia Dievas. Užsivilk jo teisybės apsiaustą, užsidėk ant galvos Amžinojo šlovės karūną, nes tavo spindėjimą Dievas nori parodyti visam pasauliui po dangumi. Die­vas visiems laikams tau suteiks vardą „Teisybės taika ir Dievo baimės garbė“. Pakilk, Jeruzale, užkopk į aukštu­mą. Pažvelk į rytus ir stebėk savuosius vaikus: nuo saulė­te­kio iki saulėlydžio surinko juos Šventojo žodis. Jie džiaugiasi, kad Dievas atsiminė juos. Iš tavęs jie išėjo pėsti, varomi priešų, bet Dievas juos tau sugrąžina garbingai nešamus tartum karaliaus neštuvuose. Dievas patvarkė nuslinkti aukštiesiems kalnams bei amžiais stūksančioms uoloms ir iki lygmės pakilti kloniams, kad Izraelis galėtų Dievo šlovėje saugiai keliauti. Miškai, visokie kvepiantys medžiai Dievo įsakymu teiks Izraeliui pavėsį. Dievas džiaugsmingai parves Izraelį savo garbės šviesoje: iš jo ateis pasigailėjimas ir teisingumas!

Atliepiamoji psalmė     Ps 125, 1–6

Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė,
mus aptvindė linksmybe.

Kai iš nelaisvės Viešpats mus vedė,
atrodė mums sapnas.
Netvėrė džiaugsmu mūsų lūpos,
liežuviai – linksmybe. –

Tada pagonys kalbėjo:
„Jiems Viešpats stebuklą padarė!“
Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė,
mus aptvindė linksmybe. –

Kreipk, Viešpatie, mūsų likimą

tarytum Pietuos patvinusį srautą.
Su ašara beriamas grūdas,
bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus. –

Žmogus eina ir verkia,

į dirvą nešdamas sėklą.
Bet grįžta ir eidamas džiaugias,
derlingu nešinas pėdu. –

Antrasis skaitinys     Fil 1, 4–6. 8–11

Būkite tyri ir be priekaišto Kristaus dieną
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams.
Broliai! Visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugs­mu už jus visus meldžiuos, už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien. Aš esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir atbaigs iki Kristaus Jėzaus dienai. Dievas gali paliudyti, kaip aš jūsų visų pasiilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu. Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir gausia patirtimi, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei.

Posmelis prieš evangeliją     Lk 3, 4. 6

Aleliuja. – Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus; visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 3, 1–6

Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijui – Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje: „Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti – ­išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“.

Atnašų malda

Nuolankia malda ir atnašomis trokštame permaldauti tave, o Dieve. Neturime nuopelnų, kurie mus paremtų, tačiau būk mums atlaidus ir pagelbėk.

Dėkojimo giesmė

Advento 1

Komunijos priegiesmis    Bar 5, 5; 4, 36

Kelkis, Jeruzale, į aukštumą kopk ir žiūrėk, kokį džiaugsmą siunčia tau Dievas.

Komunijos malda

Dvasiniu maistu pasistiprinę, karštai tave, Viešpatie, meldžiame: išmokyk Mišių dalyvius žemės gėrybes išmintingai vartoti ir dangaus ilgėtis.