Spausdinti

Visuotinė malda 08 15 d.


Liturginiai tekstai

Švč. M. Marijos ėmimas į dangų (dienos)

Broliai ir seserys, pasitikėdami melskime Visagalį, kuris padarė Marijai didžių dalykų: jo meilė pripildys jo tarnaitės vaikus.
•    Melskime už atpirktųjų tautą, žvaigždėmis vainikuotosios Moters sūnus ir dukteris: tegu visi išvengia pragaro slibino įniršio.
Išklausyk mus, Viešpatie!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, visų tautų Ganytojo vietininką.
•    Melskime už žemės tautas ir jų vadovus: tegu visi pripažįsta Dievo karalystę ir jo Mesijo – Kristaus, taikos kunigaikščio, – valdžią.
•    Tegu visi, kurie pagarbiai bijo Viešpaties, susivienija, kad drauge apgiedotų gailestingąją jo meilę.
•    Tegu Lietuva ir visos šalys, paaukotos Dangaus Karalienei, vėl tampa ištikimos savo krikščioniškojo pašaukimo reikalavimams.
•    Tegu Viešpats, kuris pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę, maloniai pasilenkia prie kukliųjų, ligonių ir nelaimingųjų.
•    Tegu kūniška mirtis, nugalėta Kristuje ir jo Motinoje, pasitraukia nuo (*** ir visų) mūsų mirusiųjų ir užleidžia vietą palaimingajam nemarumui.
•    Tegu mes, šios bendrijos nariai, šiame gyvenime išvengsime dvasinės mirties, tepatirsime kūno prisikėlimo garbę Viešpaties atėjimo metu.
Viešpatie, mes švenčiame garbingą dieną, kai šventoji Dievo Motina patyrė kūno mirtį, bet neliko jos pančiuose, nes buvo iš savo kūno pagimdžiusi tavo Sūnų, mūsų Viešpatį; savo užtarimu tepadeda ji mums šiame gyvenime išvengti dvasinės mirties ir patirti kūno prisikėlimą ateinant Jėzui Kristui, mūsų Viešpačiui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.