Spausdinti

Liturginiai tekstai 08 15 d.

Švč. M. Marijos ėmimas į dangų

Žolinė

Iškilmė

Dienos Mišios

Išvakarių mišios

Visuotinė malda

Meditacija A; Meditacija B; Meditacija C

Įžangos priegiesmis      Apr 12, 1

Pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas.

Arba:

Džiaukimės su angelais ir garbinkime Dievo Sūnų, švęsdami Mergelės Marijos Ėmimą į dangų.

Pradžios malda

Visagali amžinasis Dieve, tu savo Sūnaus Motiną, nekaltąją Mergelę Mariją, su kūnu ir siela paėmei į dangų; duok malonės ir mums nuolat siekti aukštesnių dalykų ir tapti jos garbės dalininkais.

Pirmasis skaitinys     Apr 11, 19a; 12, 1. 3–6a. 10ab

Moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis
Iš Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui.
Atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje: štai milžiniškas ugniaspalvis slibinas su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad, jai pagimdžius, prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležine lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie jo sosto. O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: „Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 44, 10bc. 11–12. 16

Tau iš dešinės karalienė,
padabintoji auksu Ofyro.

Tarp tavo didžiūnų yra karalaičių.

Tau iš dešinės karalienė,
padabintoji auksu Ofyro. –

Pasiklausyki, dukrele,

pažvelki čionai, atkreipk savo ausį:
užmiršk savo tautą ir tėviškę savo.
Valdovui – meili tu, gražuole,
bet jis tavo Viešpats – pagarbink parpuolus. –

Eidamos jos džiūgauja, krykščia:

į valdovo rūmus mat žengia. –

Antrasis skaitinys     1 Kor 15, 20–26

Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams.
Broliai! Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis iš užmigusiųjų. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybes ir pajėgas. Jis gi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus ­priešus. Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Nes „jis visa pajungė ir paklojo jam po kojų“.

Posmelis prieš evangeliją

Aleliuja. – Marija paimta į dangų – džiaugias angelų kariuomenė. – Aleliuja.

Evangelija     Lk 1, 39–56

Didžių dalykų padarė man Visagalis: jis išaukština mažuosius
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Iš kur man ši garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“. O Marija prabilo: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis ir šventas yra jo vardas! Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido išdidžios širdies žmones. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – Abraomui ir jo palikuonims per amžius“. Marija prabuvo pas Elzbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.

Atnašų malda

Tepasiekia, Viešpatie, tavo sostą ši mūsų atsidavimo auka. Į dangų paimtai Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, tegul mūsų širdys liepsnoja tavo meile ir vien Tavęs ieško.

Dėkojimo giesmė

Į dangų paimtos Marijos garbė
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Šiandien į dangų yra paimta Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, visos Bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė. Jai tu neleidai kape sunykti, nes ji stebuklingai pagimdė Žmogumi tapusį tavo Sūnų – gyvybės Kūrėją. Todėl mes, prie angelų chorų dėdamiesi, džiaugsmingai tau giedame šlovę: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Plg. Lk 1, 48–49

Palaiminta tave vadins visos kartos, Marija, nes didžių dalykų padarė tau Visagalis.

Komunijos malda

Dieve, į dangų paimtai Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, nuvesk į prisikėlimo garbę savo tikinčiuosius, maldingai priimančius išganingą Švenčiausiąjį Sakramentą.

Iškilmingas palaiminimas

Tesuteikia jums gausiai savo palaimos gailestingasis Dievas, panorėjęs atpirkti žmoniją per savo Sūnų, gimusį iš Švenčiausiosios Mergelės Marijos.
Amen.
Tegul visur ir visada jausite globą tos išrinktosios Motinos, per kurią gavote Atpirkėją.
Amen.
Tegul visi, kurie šiandien maldingai dalyvaujate iškilmingose pamaldose Marijos garbei, parsinešite į namus dvasinio džiaugsmo ir Dievo malonės.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.