Spausdinti

Visuotinė malda A Kristaus krikštas


Liturginiai tekstai

Broliai ir seserys, artinkimės prie visus žmones mylinčio Tėvo, per mylimąjį Sūnų, kurį mums apreiškia Jo balsas: Dvasios malonė padarys mus Jo vaikais.
•    Melskime už pakrikštytųjų tautą: tegu ji tobulėja tikėjimo vienybėje ir meilėje. –
Meldžiame Tave, išklausyk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***: teneša jis tautoms Dievo teisingumą; teišgirsta jo mokymą tolimosios šalys. –
•    Tegu Mesijas, ant kurio ilsisi Viešpaties Dvasia, leidžia klestėti mūsų žemėje tikram teisingumui, gerovės ir taikos šaltiniui. –
•    Tegu Tėvo mylimasis Sūnus išlaisvina pavergtuosius iš nuodėmės pančių; teatveria Jis aklas netikinčiųjų akis; teišplėšia tautas iš ateizmo tamsybių. –
•    Tegu Išganytojas, nenulaužiantis palinkusios nendrės, sustiprina tuos, kurių sielą ar kūną drasko kančia. –
•    Tegu (*** ir visi) mūsų mirusieji, pažymėti Trejybės antspaudu, dalyvauja mylimojo Sūnaus šlovėje. –
•    Melskimės už šios bendrijos narius: krikštu jie paliko panašumą į žemiškąjį žmogų; tegu Dvasia suformuoja juos pagal dangiškojo žmogaus paveikslą. –
Šios dienos slėpinys, Viešpatie, teapšviečia Tavo tikinčiųjų širdis; teišlaisvina juos iš šio pasaulio sutemų ir gausiomis Tavo malonėmis tekreipia į amžinosios šviesos tėvynę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.