Spausdinti

Visuotinė malda ABC Šeštinės


Kristaus žengimas į dangų

 

Liturginiai tekstai ALiturginiai tekstai B; Liturginiai tekstai C


Broliai ir seserys, tekyla mūsų maldos prie garbės sosto, kur šiandien Jėzus sėdi šalia Tėvo: tegu jo malonės kasdien leis mums pajusti jį esant su mumis.
•    Melskime už šventąją Kristaus Bažnyčią: teišsipildo visuose jos kūno nariuose slėpinys, kuris šiandien suspindo jos Galvoje.
Dieve, išganyk mus!
•    Melskime už mūsų šventąjį Tėvą ***, regimą Vietininką Kristaus, kuris tapo neregimas ir kurio atėjimo laukiame.
•    Melskime už visas tautas ir jų vadovus: teviešpatauja Viešpaties malone ramybė, kurią jis mums paliko žengdamas į dangų.
•    Maldaukime Viešpatį, kuris nepalieka mūsų našlaičiais, kad pagydytų ligonius, apsaugotų keliaujančius, palengvintų nelaimingųjų skausmą, sustiprintų visus sielvartaujančius.
•    Tegu Kristus, sėdintis Tėvo dešinėje, suteikia (*** ir visiems) mūsų broliams ir seserims, kenčiantiems skaistykloje, tikinčiųjų paveldėtą garbę.
•    Tegul mūsų širdžių polėkis kelia mus į dangų, kur įžengė mūsų Atpirkėjas; tegu šventas gyvenimas bei pasitikėjimas Dievo gailestingumu užtikrina mums amžinąsias gėrybes, kurias jau dabar tikėjimu apčiuopiame.
Viešpatie, mūsų širdžių mintys ir akys kyla į dangų paskui Kristų: išklausyk pasitikėjimo kupiną mūsų maldą, teišsipildo joje išsakyti mūsų troškimai. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.