Spausdinti

Liturginiai tekstai A Šeštinės


Kristaus žengimas į dangų

Šeštinės

Visuotinė malda

Meditacija

 

Procesija

Pradžioje prie altoriaus vieną kartą giedamas priegiesmis, o paskui – giesmė, einant aplink bažnyčią

Priegiesmis

Žengęs į dangų stebuklingai, Dievo Sūnau, atleidi mums gailestingai. Tikime tave prisikėlusį, mums dangų atvėrusį, nuo amžinosios mirties mus išgelbėjusį, aleliuja, aleliuja.

Giesmė

Kunigas užgieda giesmę „Linksma diena“ (žr. Velykų giesmė ), kurios baigiamasis posmas šiandien giedamas šitaip:
Šventuoju dangun žengimu duok mums kalčių atleidimą,
tegul ir mus džiaugsmas ima! Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Sugrįžus prie didžiojo altoriaus, pavaizduojant Išganytojo žengimą į dangų, triskart pakeliamas procesijos kryžius, giedant priegiesmį, o po to stovint giedamas kreipinys ir malda.

Priegiesmis ir malda

Žengiu pas savo Tėvą – jūsų Tėvą,
savo Dievą – jūsų Dievą, aleliuja.

Į aukštybes žengdamas, Kristus, aleliuja.

Išvaduotus nuodėmės belaisvius nusivedė į dangų, aleliuja.

Melskimės. –

Dieve, tavo Sūnus, su didžia galia žengdamas į dangų, su savimi nusivedė išvaduotus nuodėmės belaisvius; tesuteikia ir mums tų malonių, kurių savo prisikėlimo bendrininkams suteikė tasai mūsų Viešpats Jėzus Kristus, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

Mišios

Įžangos priegiesmis      Apd 1, 11

„Vyrai galilėjiečiai, ko stebitės, žiūrėdami į dangų? Kaip matėte jį žengiant į dangų, taip jis sugrįš“, aleliuja.

Pradžios malda

Visagali Dieve, užtvindyk mūsų širdis šventu džiaugsmu ir nuoširdžiausiu dėkingumu, nes tavo Sūnaus įžengimas į dangų reiškia ir mūsų pergalę: ta garbė, kurią jau pasiekė Kristus – mūsų galva, laukia ir mūsų – jo mistinio kūno narių. – Jis būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Pirmasis skaitinys     Apd 1, 1–11

Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn
Iš Apaštalų darbų.
Pirmojoje knygoje, Teofiliui, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis jiems pateikė daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo Karalystę. Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado, – „apie kurį, – tarė jis, – esate girdėję iš mano lūpų; nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia“. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo nuožiūra. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių“. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: „Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate matę jį įžengiant į dangų“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 46, 2–3. 6–9

Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo,
gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant.
Arba:
Aleliuja.

Plokite delnais, visos tautos,

džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!
Vai, šiurpulinga Dievo didybė –
tai visos žemės aukščiausias Valdovas. –

Kai žengė Dievas aukštyn – linksmybė aidėjo,

gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant.
Vai, skambinkit Dievui, giedokit!
Skambinkit… skambinkit… mūsų Valdovui! –

Dievas – visos žemės Valdovas!

Giedokit, kaip tik išmanot!
Dievas – tai tautų Viešpats,
jis sėdi savo šventajame soste. –

Antrasis skaitinys    Ef 1, 17–23

Tėvas pasodino jį danguose savo dešinėje
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Efeziečiams.
Broliai! Meldžiu, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbingiausias Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pilnai pažinti; kad apšviestų jūsų dvasios akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo garbingo paveldėjimo turtas šventųjų tarpe ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ja jis pažadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystes, valdžias, galybes, viešpatystes ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame, ir visa jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva Bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visa visame kame pripildo.

Posmelis prieš evangeliją    Mt 28, 19. 20

Aleliuja. – Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, – sako Viešpats. – Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. – Aleliuja.

Evangelija    Mt 28, 16–20

Man duota visa valdžia danguje ir žemėje
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą pabaigos.
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno,  kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Atnašų malda

Minėdami, Viešpatie, tavo Sūnaus įžengimą į dangų, atnašaujame tau šventąją Auką ir meldžiame nuvesti mus į amžinąsias buveines, kurias jis parengė danguje. Jis su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.

Dėkojimo giesmė

Dangun įžengimo paslaptis I.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, nes Jėzus Kristus, garbės Karalius, mirties ir nuodėmės Nugalėtojas, angelų sveikinamas, šiandien pakilo į dangų. Jis, Tarpininkas tarp žmonių ir Dievo, pasaulio Teisėjas, visatos Viešpats, į dangų žengdamas, mūsų varganų neapleido, bet mums, savo mistinio kūno nariams, davė viltį irgi nueiti tenai, kur nuėjo Galva ir pirmasis iš mūsų. To dėlei, Šeštinių švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus – angelų ir šventųjų minios tau garbės giesmę nepaliauja giedoję: Šventas...

Arba:

Dangun įžengimo paslaptis II.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, amžinasis Dieve Tėve, garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jisai, prisikėlęs iš numirusių, daugybei mokinių pasirodė ir jų akivaizdoje pakilo į dangų, kad mus padarytų savo dievystės dalininkais. To dėlei, Šeštinių švenčių sulaukęs, čia, žemėje, džiūgauja visas pasaulis. Su juo ir visas dangus – angelų ir šventųjų minios tau garbės giesmę nepaliauja giedoję: Šventas...

Komunijos priegiesmis     Mt 28, 20

„Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“, skelbia Kristus, aleliuja.

Komunijos malda

Visagali amžinasis Dieve, dalijąs dieviškas dovanas žemės gyventojams, įkvėpk mums dangaus ilgesį, kad vis trokštume būti su Kristumi, kuris mūsų žmogiškąją prigimtį yra išaukštinęs tavo dešinėje. Jis su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.

Iškilmingas palaiminimas

Dievo Sūnus įžengė šiandien į dangų ir jums kelią parodė, ir vartus atkėlė. Teduoda jis jėgų visiems ten nukeliauti.
Amen
.
Apaštalai nudžiugę regėjo žengiantį dangun mirties Nugalėtoją. Mums Viešpats teduoda malonę be baimės jį pasitikti, kai ateis kaip pasaulio Teisėjas.
Amen.
Didingas jis sėdi soste su Dievu Tėvu ir su jumis iki amžių pabaigos pasilieka, tad ir teguodžia jus jo artumas.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.