Spausdinti

Liturginiai tekstai A 11 02 III


Mirusiųjų diena

Vėlinės

III Mišios

I Mišios

II Mišios

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Plg. Rom 8, 11

Dievas, prikėlęs iš numirusių Jėzų Kristų, savo Dvasia, gyvenančia mumyse, atgaivins ir mūsų mirtinguosius kūnus.

Pradžios malda

Dieve, priėmęs į dangų mirties Nugalėtoją – savo vienatinį Sūnų, leisk mirusiems tikintiesiems dalyvauti jo pergalėje ir amžinai regėti tave – savo Kūrėją ir Atpirkėją.

Pirmasis skaitinys (5)    Rd 3, 17–26

Kaip gera ramiai sau tikėtis pagalbos iš Viešpaties Dievo
Iš Raudų knygos.
Nėra mano širdžiai ramybės, pamiršęs esu, kas yra laimė. Tariau: „Mano lūkesčiai, viltys, į Viešpatį dėtos, pražuvo“.
Atminti vargus ir nelaimes man reiškia metėles ir tulžį. Visad apie tai mano siela galvoja ir baigia palūžti. Į širdį aš sau įsidėsiu ir šitokią viltį turėsiu:
Malonė ir gailestingumas pas Viešpatį dar neišsemtas. Kas rytą jis vėlei pakyla; didi tavo ištikimybė!
„Manoji dalis yra Viešpats“, sakau sau: „todėl aš juo vilsiuos“.
Jis geras visiems, kur juo vilias, kiekvienai jo ieškančiai sielai. Kaip gera ramiai sau tikėtis pagalbos iš Viešpaties Dievo.

Atliepiamoji psalmė     Ps 24, 6–7. 17–18. 20–21

Niekas šlovės nepraranda, kas tavim, Viešpatie, vilias.

Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas,

atmink nuo pradžios, kokią meilę man rodei.
Atmink mane dėlei savo gerumo,
nepamirški savo malonės! –.

Paguosk mano širdį suspaustą,

vaduoki mane iš kankynių.
Tik pažiūrėki, koksai mano skurdas, koks vargas,
Ir dovanok man kaltybes. –.

Tu mane saugok ir gelbėk,

man nebus gėdos tavim pasikliovus.
Tu mane saugok nekaltą ir teisų:
aš tavim, Viešpatie, kliaujuos. –.

Antrasis skaitinys (22)    Fil 3, 20–21

Pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams.
Broliai! Mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia.

Posmelis prieš evangeliją (41)    Apr 14, 13

Aleliuja. – Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje: jie atilsės nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi. – Aleliuja.

Evangelija     Jn 12, 23–28

Jei kviečių grūdas apmirs, jis duos gausių vaisių
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus tarė savo mokiniams: „Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka manimi: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas. [Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu: ‘Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!’? Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą!“ Tuomet iš dangaus pasigirdo balsas: „Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu“.]

Atnašų malda

Maloningai priimk, Viešpatie, šią išganymo Auką, kurią atnašaujame už visus Kristuje užmigusius tavo žmones, kad, jos galia iš mirties pančių išvaduoti, pasiektų amžinąjį gyvenimą.

Dėkojimo giesmė

Gedulinė, žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Fil 3, 20. 21

Mes laukiame Išgelbėtojo, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną.

Komunijos malda

Priimk, Viešpatie, šią Mišių auką ir gausiai teik savo gailestingumą mirusiems tikintiesiems; davęs jiems Krikšto malonę, suteik ir amžinojo džiaugsmo pilnatvę.