Spausdinti

Liturginiai tekstai A 11 02 I

Mirusiųjų diena

Vėlinės

I Mišios

II Mišios

III Mišios

Įvadas AB

Meditacija

Visuotinė malda

Įžangos priegiesmis     1 Tes 4, 14; 1 Kor 15, 22

Kaip Jėzus numirė ir prisikėlė, taip Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atsives kartu su juo. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti.

Pradžios malda

Maloningai išklausyk, Viešpatie, mūsų maldas, kad visi, kurie tikime tavo Sūnaus prisikėlimą iš numirusių, tvirtai tikėtume ir jo pažadėtąjį kūno atsikėlimą amžių pabaigoje.

Pirmasis skaitinys (1)    Job 19, 1. 23–27a

Žinau, kad gyvena Atpirkėjas manasis
Iš Jobo knygos.
Jobas kalbėjo: „Kad kas ėmęs mano žodžius užrašytų, knygosna įtrauktų! Kad kas geležim juos įrėžtų į uolą, ant skardos švininės įraižytų amžiams! Žinau, kad gyvena Atpirkėjas manasis: jis paskutiniuoju pakils viršum dulkių! Kai aš nubusiu, jis aprengs mane, ir savo kūne aš Dievą regėsiu. Tada jį išvysiu – aš pats į jį žvelgsiu; jis mano akims nebebus svetimas“.

Atliepiamoji psalmė     Ps 26, 1. 4. 7 ir 8b. 9a. 13–14;

Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį
toje šalyje, kur gyvybė.

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano:

ko man bijotis?
Viešpats gina mano gyvybę:
ko man drebėti? –

Labiausiai iš Viešpaties trokštu, to vieno prašau, –

kad Viešpaties būste gyvenčiau
visas savo būvio dienas,
kad patirčiau Viešpaties palankumą,
kad jojo šventovę lankyčiau. –

Tu, Dieve, išgirsk mano balso šaukimą,

būk man maloningas, mane išklausyki.
Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau.
Nuo manęs savo veido neslėpki. –

Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį

toje šalyje, kur gyvybė.
Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis,
turėk tvirtą širdį, Viešpačiu remkis! –

Antrasis skaitinys (13)    Rom 5, 17–21

Kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs. Įstatymas įsiterpė, kad nusikaltimas taptų pilnas. Bet kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė, kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Posmelis prieš evangeliją (36)    Mt 25, 34

Aleliuja. – Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, – sako Viešpats, – paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! – Aleliuja.

Evangelija     Jn 5, 24–29

Kas mano žodžių klauso ir tiki, ... tas yra perėjęs į gyvenimą
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus kalbėjo minioms: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusiuoju tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ateis valanda, – ir dabar jau yra, – kada mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą ir kurie išgirs, tie atgis. Kaip Tėvas turi gyvybę savyje, taip davė ir Sūnui turėti gyvybę savyje. Jis taipogi suteikė jam galią teisti, nes jis – Žmogaus Sūnus. Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą“.

Atnašų malda

Leisk, Viešpatie, kad mūsų atnašos tave permaldautų, ir priimk ištikimus mirusiuosius į garbę savojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kurio didžios meilės Sakramentas mus vienija.

Dėkojimo giesmė

Gedulinė, žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Jn 11, 25–26

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“, – sako Kristus. „Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius“.

Komunijos malda

Įsileisk, Viešpatie, į ramybės ir šviesos karaliją visus mirusiuosius, už kuriuos atnašavome šią prisikėlimo Auką.

Iškilmingas palaiminimas

Tepalaimina jus visokios paguodos Dievas, kuris iš neapsakomo gerumo žmogų sukūrė ir savo Sūnaus prisikėlimu suteikė tikintiesiems prisikėlimo viltį.
Amen.
Mums gyviesiems teatleidžia nuodėmes, o visiems mirusiems tesuteikia ramybę ir šviesą.
Amen.
Tegul visi per amžius laimingai gyvensime su Kristumi, kurį tikime tikrai prisikėlusį iš numirusių.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.

Gedulinė procesija žr. čia.