Spausdinti

Liturginiai tekstai A 2 Velykų sekmadienis


Atvelykis, Dievo Gailestingumo šventė

Įvadas

Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     1 Pt 2, 2

Lyg naujagimiai trokškite dvasinio neatmiešto pieno, kad nuo jo augtumėte išganymui, aleliuja.

Arba:    4 Ezd 2, 36–37

Džiaukitės savo didžia garbe ir dėkokite Dievui, kuris jus pašaukė į dangaus karalystę, aleliuja.

Pradžios malda

Amžinai gailestingas Dieve, tu kasmet Velykų šventėmis pastiprini savosios tautos tikėjimą; padaugink mums duotąją malonę, kad visi gerai suprastume, kokiu vandeniu esame nuplauti, kieno dvasia atgimdyti, kieno krauju atpirkti.

Pirmasis skaitinys     Apd 2, 42–47

Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra
Iš Apaštalų darbų.
Broliai ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai buvodavo šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi. O Viešpats kasdien gausino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą.

Atliepiamoji psalmė     Ps 117, 2–4. 13–15. 22–24; P.: 1

Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
Arba:
Aleliuja.

Tegu Izraelis kartoja:

„Jis maloningas per amžius!“
Tegu Aarono ainiai kartoja:
„Jis maloningas per amžius!“
Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako:
„Jis maloningas per amžius!“ –

Stumdyte stumdė, kad aš sukniubčiau,

betgi man Viešpats padėjo.
Viešpats – mano garbė, manoji stiprybė,
jisai – išganymas mano.
Džiaugsmo, išsivadavimo šauksmas
teisuolių sodybose girdis. –

Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,

pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta, ir mūsų akims tai nuostabą kelia.
Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
džiūgaukim, kelkim linksmybes! –

Antrasis skaitinys     1 Pt 1, 3–9

Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių Dievas yra atgimdęs mus gyvai vilčiai
Iš šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško.
Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai, kad gausite nenykstantį, nesuteptą ir nevystantį palikimą, skirtą jums danguje. Dievo galybė jus saugo tikėjimu išganymui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę; tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neišsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinote gausią tikėjimo siekinį – sielų išganymą.

Posmelis prieš evangeliją     Jn 20, 29

Aleliuja. – Tu įtikėjai, Tomai, nes pamatei, – sako Viešpats. – Palaiminti, kurie tiki nematę! – Aleliuja.

Evangelija     Jn 20, 19–31

Palaiminti, kurie tiki nematę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.
Vieno iš dvylikos, – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“. Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“
Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, savo tikinčiųjų (ir naujakrikščių) atnašas, kad, tave išpažindami ir Krikšto malone atgimę, pasiektų amžinąją laimę.

Dėkojimo giesmė

Velykų paslaptis, žr. čia.

Komunijos priegiesmis     Plg. Jn 20, 27

„Pridėk čia ranką ir apžiūrėk vinių vietą; jau nebebūk netikintis, – būk tikintis“, aleliuja.

Komunijos malda

Visagali Dieve, tegul velykinė šventoji komunija niekada nepaliaus gaivinusi mūsų širdžių.

Pabaiga

Telydi jus Viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja.
Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja.