Spausdinti

Liturginiai tekstai A Advento 1


Visuotinė malda

Meditacija

Įžangos priegiesmis     Ps 24, 1–3

Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla, Viešpatie, viliuosi tavim, kad man neteks rausti, kad priešas dingsties neturės dėl manęs džiaugtis. Juk niekas šlovės nepraranda, kas tavim vilias.

Pradžios malda

Duok, visagali Dieve, savo tikintiesiems ryžto teisiais darbais pasitikti ateinantį Kristų ir, jo rankos vedamiems, pasiekti dangaus karalystę.

Pirmasis skaitinys     Iz 2, 1–5

Viešpats surinks visas tautas į amžinąją Dievo Karalystės taiką
Iš pranašo Izaijo knygos.
Žodis, kurį Amoso sūnus Izaijas regėjo apie Judą ir Jeruzalę. Paskutinėmis dienomis Viešpaties namų kalnas stovės ant tvirtos papėdės ir kyšos iškilęs aukštai virš kalvų. Prie jo paplūs visos tautos. Į ten atkeliaus daugybė tautų ir sakys: „Ateikite! Mes žengiame į Viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo namus! Jisai teparodo mums savo kelius, kad eitume jojo takais. Iš Siono ateis paliepimas, iš Jeruzalės – Viešpaties žodis“. Jis spręs ginčus tarp tautų, sudrausmins daugybę genčių. Ir perkals jos savo kalavijus į arklus ir ietis – į pjautuvus. Tauta prieš tautą nebekels kalavijo, ir niekas daugiau nesipratins kariauti. Ateikite, Jokūbo namai, ir vaikščiokime Viešpaties šviesoje!

Atliepiamoji psalmė     Ps 121, 1–9

Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.

Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta:

„Į Viešpaties būstą keliaujam!“
Štai mūsų koja jau stovi
tavo, Jeruzale, vartuos. –

Jeruzale, mieste puikusis,

tvirtai pastatytas, tarsi nulietas!
Čionai plaukia žmonės, Viešpaties žmonės. –

Juk priedermė Izraeliui Viešpatį šlovint.

Teisėjams krasės čia stovi,
čia – sostai Dovydo ainiams. –

Jeruzalei melskit ramybės,

kad būtų saugūs visi, kas ją myli.
Tebūna taika visam miestui,
jo rūmams – ramybė. –

Sakau: tegu klesti ramybė!

Juk čia mano broliai, bičiuliai,
čia mūsų Viešpaties Dievo buveinė.
Meldžiu tau gerovės! –

Antrasis skaitinys    Rom 13, 11–14

Mūsų išganymas arti
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams.
Broliai! Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių.

Posmelis prieš evangeliją     Ps 84, 8

Aleliuja. – Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą. – Aleliuja.

Evangelija    Mt 24, 37–44

Budėkite, kad būtumėte pasirengę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė vaikus iki pat dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir Žmogaus Sūnus atėjimo metu. Tuomet iš dviejų, kartu esančių laukuose, vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

Atnašų malda

Priimk, Viešpatie, atnašas iš tavo suteiktų gėrybių; ši tavo paties žemėje įsteigta mūsų pamaldumo Auka telaimi mums amžinąjį išganymą.

Dėkojimo giesmė

Advento I, žr. čia.

Komunijos priegiesmis    Ps 84, 13

Visokių gėrybių duos Viešpats, derlinga bus mūsų žemė.

Komunijos malda

Dalyvavimas Mišių aukoje tepadeda mums, Viešpatie, praeinančių žemės vertybių sūkuryje dangiškąsias pamilti, nenykstančiųjų laikytis.

Iškilmingas palaiminimas

Visagalis gailestingasis Dievas, kurio vienatinio Sūnaus buvusį atėjimą tikime, o būsimo laukiame, tenuskaidrina jus to atėjimo šviesa ir gausiai tepalaimina.
Amen.
Teduoda jums šiame gyvenime tvirtą tikėjimą, džiugią viltį ir veiklią meilę.
Amen.
Tegu visi, pamaldžiai švenčiantys Atpirkėjo gimimą, džiaugsis amžinuoju gyvenimu, sulaukę jo šlovingojo atėjimo.
Amen.
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus,
ir Šventoji Dvasia.
Amen.