Spausdinti

Meditacija A Advento 1


Liturginiai tekstai

 

Budėkite!

 

„Budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“ (Mt 24, 42). Šie žodžiai reiškia: turite būti budrūs ir budėti, nes nežinote laiko, kada Viešpats grįš iš vestuvių. Nes priešas naudoja visą klastą ir apsukrumą, norėdamas mus sugundyti ir nuvesti į amžiną pražūtį. Sutelkęs visą savo dėmesį, jis tyko valandos, akimirkos, kada būsime mažiausiai susikaupę, kada paliksime atvertą išorinių jutimų langą, kada mes nebūsime budrūs, kad tuoj pat įsigautų ir pavogtų visą mūsų turtą. Todėl saugokite savo langus ir žiūrėkite, kad jis nesugriautų jūsų namų, kaip daro vagis. Taigi nuolatos budėkite – valdykite visas savo galias ir būkite sieloje susikaupę. Nes kai tik žmogus įsileidžia puikybės, pataikavimo sau, perdėto pasitikėjimo savimi ar savivalės jausmą, priešas prisistato ir nupjauna pinigų kapšelį, brangųjį visų jo gerų darbų kapšelį.
Vaikeliai! Kiek daug jūs rasite ir pamatysite tokių žmonių, kurie bus padarę didelių darbų, atsidavę didelėms pratyboms ir per tai įgiję gerą vardą ir didingą išvaizdą! Bet štai perdėtas pataikavimas sau juos visiškai apiplėš; perdėtai mėgaudamiesi savo darbais, jie nusirita žemiau kitų žmonių – vargšų, prastuolių, kurių niekas nevertina nei dėl jų išvaizdos, nei dėl darbų. Kadangi pastarieji nuolankiai nusižemina, jie bus išaukštinti labiau už kitus, kad šie vargu ar galės matyti, kur jie yra. Taigi tebudi jūsų siela ir akys tebūna atmerktos, ir jūs pamatysite tyrąją tiesą. Prižiūrėkite savo mintis, žodžius, darbus, veiksmus, apsileidimus, aktyvų dorybių praktikavimą ar kantrų kentėjimą ir rūpestingai saugokite savo vidų ir išorę.
Vaikeliai! Jūs nežinote, koks pavojus tyko dėl mūsų prigimties luošumo ir dėl mūsų didelių ir baisių asmeninių klaidų, taip pat ir dėl to, kad nepasinaudodami prarandame didelę gausybę gėrio, kurį be perstojo galime gauti iš Dievo. Jūs nežinote, kad visa matančios Dievo akys persmelkia mus taip giliai ir taip prasiskverbia iki sielos gelmių, kad žmogus jo žvilgsniui iš tikrųjų atrodo netyras, ir atsiskleidžia visa tai, kas iš tiesų nėra Dievas. Kiek daug dėl ko turime labai gėdytis ir kaip už tai bus griežtai teisiama! Argi neparašyta, kad „teisusis vos ne vos išsigelbės“ (1 Pt 4, 18); tai kas tada bus vargšui nusidėjėliui? „Vargas, vargas bet kokiam teisumui, – sakė šventasis Augustinas, – jei Dievas nepanorės teisti pagal savo gailestingumą“. Todėl, jei jūs žinotumėte, koks pavojus gresia tiems, kurie mėgaujasi kitais dalykais nei Dievas, jūsų žmogiški jausmai vos galėtų pakelti šią mintį. Šventas žmogus Jobas sakė: „Viešpatie, kokį mažą mane padarei! Dar nenurijęs seilių aš nusidedu, o, žmogaus sarge, kodėl mane verti prieš tave sukilti?“ (plg. Job 7, 19–20).

Johanas Tauleris, † 1361

Biografija